Īrgandõks / Suggimizt / 2018

Vidzemes lībiešu dzimtas

Livones.net

06/07/2018

Apgāds “Zinātne” sērijā “Letonikas bibliotēka” laidis klajā vēsturnieces Rasmas Noriņas grāmatu “Vidzemes lībiešu dzimtas”. Tā veltīta Vidzemes lībiešu Krista un Ievas sešu bērnu – pēc uzvārdu iegūšanas Bisnieku, Hiršu, Priediņu un Martinsonu – dzīves gājumam no 18. gadsimta līdz mūsu dienām. Grāmatā sniegtas arī īsas vēsturiskas ziņas par Vidzemes lībiešiem vispār.

 

Ievadvārdus Rasma Noriņa, Lielās Folkloras Gada balvas 2003 laureāte, sāk ar rindām no Ausekļa dzejoļa “Pēdējā lībieša domas pie Salacas ietekas” – šis dzejolis veltīts 1868. gadā mūžībā aizgājušajam Gustam Bisniekam, vienam no grāmatas varoņiem, kuru ilgi daudzināja par pēdējo Vidzemes lībieti. Rasma Noriņa raksta: “Nav vairs veco lībiešu, gadsimtu gaitā gandrīz izzudusi valoda, bet dzimtu saknes ir stipras, tāpat kā atmiņa, kura glabā stāstus par vecajiem senčiem, kuri sevi apzinājās par šīs mazās, bet sīkstās tautiņas pēctečiem.”

Darbā izmantoti daudzi gan publicēti, gan līdz šim vēl nepublicēti vēstures dokumenti no Latvijas Nacionālā arhīva un novada ev.-lut. un pareizticīgo draudžu, kā arī privātajiem ģimeņu arhīviem. Tāpat iestrādāti autores ekspedīcijās iegūtie lībiešu dzimtām piederīgo ļaužu atmiņu stāstījumi. Grāmatai pievienots CD ar dzimtas koka zariem.