Īrgandõks / Suggimizt / 2010

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija savā mājas lapā (www.tm.gov.lv) 2010. gada 5. jūlijā paziņojusi par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu par lībiešu valodas kursu organizēšanu un interneta mājaslapas izveidošanu lībiešu valodas apguvei.

Ministrijas paziņojumā par šo nodomu teikts: “Saskaņā ar programmu „Lībieši Latvijā” 2008.-2012. gadam (Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta rīkojums Nr. 463 „Par programmu „Lībieši Latvijā” 2008.-2012. gadam”) (turpmāk – Programma) Tieslietu ministrija paziņo par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu ar privātpersonu par Programmas 1. rīcības virziena „Lībiešu valodas saglabāšana un pārmantošanas nodrošināšana” 1.4. apakšvirziena „Organizēt lībiešu valodas kursus un seminārus” un 5. rīcības virziena „Dažāda veida informācijas apjoma palielināšana par lībiešiem (līviem) un pieejamības nodrošināšana šai informācijai” 5.7. apakšvirziena „Atbalstīt lībiešu un to atbalstītāju brīvprātīgo informācijas tīkla internetā izveidi un uzturēšanu” (turpmāk – uzdevums) īstenošanu. 

1.    Uzdevuma apraksts, veikšanas vieta un laiks
1.1. Tieslietu ministrijas logoUzdevuma īstenošanā tiek nodrošināti bezmaksas lībiešu (līvu) valodas kursi (turpmāk – valodas kursi) laika posmā no 2010. gada 16. augusta līdz 2010. gada 30. novembrim.
1.2. Valodas kursi tiek nodrošināti interesentiem ar pamatprasmju līmeni (bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām lībiešu (līvu) valodā) un interesentiem, kuriem ir lībiešu (līvu) valodas prasme vidējā līmenī.
1.3. Uzdevuma veikšanas vietas ir Rīga, Ventspils, Kolka, Pāle, Staicele.
1.4. Valodas kursi noris grupā, kurā ir ne vairāk kā 15 cilvēki. Rīgā tiek nodrošinātas divas grupas (pamatprasmju līmeņa un pamatprasmju līmeņa ar priekšzināšanām grupa), Ventspilī, Kolkā, Pālē un Staicelē pa vienai grupai interesentiem pamatprasmju līmenī.
1.5. Valodas kursos tiek mācīta runāšana, izruna un rakstīšana lībiešu (līvu) valodā.
1.6. Valodas kursu garums ir 36 akadēmiskās mācību stundas (viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes).
1.7. Pirms valodas kursu uzsākšanas ar interesentiem, kas vēlas apgūt lībiešu (līvu) valodu, tiek veiktas pārrunas vai arī rakstu darbā jāpamato vēlme apgūt lībiešu (līvu) valodu.
1.8. Beidzoties mācību kursiem, kursanti kārto eksāmenu.
1.9. Pēc kursu beigšanas kursants saņem biedrības vai nodibinājuma izziņu par kursu apmeklējumu, kurā sniegts apraksts par valodas prasmju līmeni.
1.10. Tiek izveidota interneta mājaslapa ar augstākā līmeņa domēnu „.lv”. Mājaslapu reģistrē augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistrā. Mājaslapā jānodrošina:
1.10.1. Interneta vārdnīcas izveide tulkojumiem no lībiešu uz latviešu un no latviešu uz lībiešu valodu (vismaz 5000 ierakstu tulkojumiem), ievietošana mājaslapā un uzturēšana uzdevuma izpildes laikā;
1.10.2. Lībiešu (līvu) valodas uzdevumu izveide, pielāgojot tos datorvārdnīcai un valodas kursiem, pašmācības uzsākšanai.
2.    Pretendenti, tiem nepieciešamie resursi un kompetence uzdevuma veikšanai
Tieslietu ministrija uzaicina iesniegt pieteikumu līdzdarbības līguma slēgšanai Latvijas Republikā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, kas atbilst visām turpmāk uzskaitītajām prasībām:
1. Viens no biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktajiem darbības uzdevumiem ir lībiešu (līvu) valodas saglabāšana;
2. Biedrības vai nodibinājuma pārvaldes institūcijas nodrošina sadarbību ar citām Latvijas lībiešu (līvu) biedrībām vai nodibinājumiem;
3. Biedrībai vai nodibinājumam ir (vai tā spēj piesaistīt) šādi resursi un kapacitāte:
3.1. Lībiešu (līvu) valodas skolotāji ar vismaz trīs gadu pieredzi (lībiešu) līvu valodas mācīšanā;
3.2. Speciālists ar vismaz otrā līmeņa augstāko izglītību datorzinātnēs vai tai pielīdzināmu izglītību, kas nodrošinātu interneta datorvārdnīcas izveidi;
3.3. Valodas konsultants ar vismaz trīs gadu pieredzi lībiešu (līvu) valodas tekstu tulkošanā un vismaz otrā līmeņa augstāko izglītību somugru filoloģijā vai tai pielīdzināmu izglītību, kas pārbaudīs vārdnīcas valodniecisko pareizību (lībiešu gramatika, pareizā lībiešu valodā rakstīti teksti);
3.4. Telpas un citi materiāli tehniskie resursi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu lībiešu (līvu) valodas mācīšanu norādītājās uzdevuma izpildes vietās.

Interesentiem par iespēju iesniegt pieteikumus līdzdarbības līguma slēgšanai vērsties pie Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktores Rutas Klimkānes (e-pasts: ruta.klimkane@tm.gov.lv, tel.: 67036819).