Īrgandõks / Suggimizt / 2019

 

Lībiešu svētku laikā – 3. augustā – Līvõ Kultūr sidāmatzīmēs savu darbību gadsimta ceturkšņa garumā, sniedzot nelielu ieskatu pēdējā gada veikumā. Pirmo divdesmit gadu svarīgākie darbi apkopoti grāmatā “Aprobežosimies ar maksimumu”, un tagad portāla lasītājiem piedāvājam pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem.

Grāmatas “Aprobežosimies ar maksimumu” vāks.

 

2014. gads

Izdota grāmata “Aprobežosimies ar maksimumu” (G. Blumbergas apkopojumā), kas veltīta biedrības Līvõ Kultūr sidām 20 darba gadiem.

Sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” un Līvu savienības Ventspils nodaļu sagatavots saturiskais piepildījums Ventspils Lībiešu kultūras dienām.

LKS piedalījās Jāņa Prinča un viņa dēla Jāņa sarakstītās grāmatas “Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas” trešā izdevuma izdošanā.

Noorganizēta lībiešu dzejas stunda Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

LKS piedalījās lībiešu valodas elektronisko darbarīku (pareizrakstības programmas u.c.) attīstīšanā.

Visu gadu uzturēts lībiešu valodas un kultūras portāls livones.net un regulāri atjaunota un papildināta informācija.

27. novembra Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli ievēlēta Renāte Blumberga.

2015. gads

Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātē zinātnieki un dzejnieki iepazīstināti ar lībiešu valodu un kultūru. Piedalījās Valts Ernštreits un Baiba Damberga.

16. augustā Rīgas svētku Līvu dienā Vērmanes parkā un 18. novembrī Mārtiņdienas gadatirgū Helsinkos darbojās Lībiešu kultūras centra stends, kur varēja iegādāties grāmatas par lībiešiem, suvenīrus un mākslas darbus.

10. septembrī Rīgā sadarbībā ar Tartu Universitāti un Latviešu valodas aģentūru organizēta starptautiska zinātniska konference “Livonica V: Lībiešu garamantu zelta fonds”.

10. septembrī Rīgā Dzejas dienu ietvaros notika lībiešu dzejas lasījumi.

Dr. hist, LZA ārzemju locekle Renāte Blumberga ar Somijas fonda “Kone” atbalstu vāc materiālus starpdisciplināram pētījumam “Lībiešu krasts laikā starp abiem pasaules kariem vēstuļu un dokumentu gaismā”.

Visu gadu uzturēts lībiešu valodas un kultūras portāls livones.net un regulāri atjaunota un papildināta informācija.

2016. gads

Tartu Universitātē darba grupā, kas apkopo lībiešu valodas gramatiku, strādā Valts Ernštreits.

Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministrijas Valodu balva pasniegta Valtam Ernštreitam par igauņu–latviešu vārdnīcas sagatavošanu un ieguldījumu igauņu un lībiešu valodas pētniecībā.

Lībiešu valodas un kultūras portāls livones.net net atzīmē pirmo desmitgadi.

Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru sagatavots un izdots informatīvs buklets par lībiešu valodu “Līvõ kēļ/Lībiešu valoda”.

Sadarbībā ar Līvu savienību sagatavota Lībiešu gadagrāmata (sakārtojusi Gundega Blumberga).

LKS sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” un Līvu savienības Ventspils nodaļu piedalās Ventspils Lībiešu kultūras dienās, prezentējot lībiešu izdevumus (bukletu “Līvõ kēļ/Lībiešu valoda”, E. Vēri “Liivi rahva keel ja meel” (Lībiešu tautas valoda un prāts), ESUKA – rakstu krājumu angļu valodā par lībiešu valodu). Kultūras dienās notiek Baibas Dambergas dzejas vakars.

 

2017. gads

Visu gadu uzturēts lībiešu valodas un kultūras portāls livones.net un regulāri atjaunota un papildināta informācija. Ar Saeimas finansiālo atbalstu veikta pilna portāla reorganizācija, un gada nogalē sākuši darboties portāla profili sociālajos tīklos Facebookun Twitter.

Sadarbībā ar Latviešu valodasaģentūru izveidoti lībiešu valodas rīki – papildināma un rediģēta lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca, morfoloģijas (vārdu locīšanas un konjugēšanas) datubāze, lībiešu tekstu korpuss –, kas izvietoti portālā livones.net un tiek pastāvīgi papildināti.

Sadarbībā ar Līvu savienību izdoti bukleti par lībiešiem latviski un angliski, katrs uz 48 lappusēm.

Sadarbībā ar Tartu Universitāti noorganizēta otrā lībiešu vasaras universitāte – augstskolas līmeņa mācību programma par lībiešu valodu, vēsturi, kultūru un mantojumu, kurā piedalījās 30 doktorantūras un maģistrantūras līmeņa studenti no sešu valstu universitātēm.

Sagatavots jauns apraksts Latvijas kultūras kanonā iekļautajai kultūras vērtībai “Lībiešu tradicionālā kultūra”.

Sadarbībā ar Igaunijas Literatūras muzeju veikts lībiešu folkloras arhīvu digitalizācijas pirmais posms (pilnībā ieskenēta lībiešu teiku kolekcija).

 

2018. gads

Sagatavots raksts Latvijas enciklopēdijai par lībiešu valodu.

Kopā ar Starptautisko lībiešu draugu biedrību izdots bilingvālais (lībiešu un angļu valodā) trīs mūsdienās lībiski rakstošo dzejnieku Baibas Dambergas, Valta Ernštreita un ķempju Kārļa dzejas krājums “Trilium”.

Kopā ar citām lībiešu sabiedriskajām organizācijām un dziedošajiem kolektīviem izsludināta pirmā lībiešu zibakcija – Lielā putnu modināšanas diena (24. martā).

Ar Latvijas Nacionālā kultūras centra finansiālo atbalstu uzturēts lībiešu kultūras un valodas portāls livones.net un regulāri papildināts tā saturs.

Krājums “Trilium” prezentēts Baltijas valstu neatkarības simtgadei veltītajā konferencē Stenforda Universitātē ASV.

Kopā ar Līvu savienību sagatavota Lībiešu gadagrāmata.

Uz biedrības Līvõ kultūr sidām izveidotās zinātniski pētnieciskā bāzes – plašais un daudzveidīgais pētījumu un izdevumu (tostarp Scopus datubāzēs iekļautu) klāsts, biedrības izstrādātie lībiešu valodas pētniecības un apguves rīki, kā arī starptautiskais zinātniskās sadarbības tīkls – nodibināts Latvijas Universitātes Lībiešu institūts.

Sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda””, Līvu savienības Ventspils nodaļu un LU Lībiešu institūtu noorganizētas sestās Lībiešu kultūras dienas Ventspilī.

Sadarbībā ar lībiešu sabiedriskajām organizācijām iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā sagatavota un iesniegta vērtība “Lībiešu kultūrtelpa”.

2019. gads

LKS izdotais dzejas krājums “Trilium” saņem Laligabas – Latvijas literatūras gada balvas – speciālbalvu.

Londonā iznākValta Ernštreita bilingvālais (lībiešu un angļu valodā) dzejas krājums “Seļļizt nemē mēg/People Like Us”.

Sadarbībā ar Lībiešu institūtu un Līvu savienību sarīkots lībiešu kultūras darbinieka Pētera Damberga 110. dzimšanas dienas sarīkojums “Mums ir savs gājums”.

Lībiešu institūtā atklāta mākslinieces Baibas Dambergas darbu pastāvīgā ekspozīcija.