Īrgandõks / Suggimizt / 2019

Dzintrai Tauniņai Triju Zvaigžņu ordenis

Baiba Šuvcāne

22/04/2019

Ordeņu kapituls 2019. gada 8. aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas mūzikas nodaļas kokles spēles pedagoģi, Kolkas tautas nama koklētāju ansambļa un Kolkas lībiešu ansambļa “Laula” vadītāju Dzintru Tauniņu.

Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Dzintra Tauniņa.
Baibas Šuvcānes foto

Dzimusi jūrmalniece, Dzintra Tauniņa pēc Rīgas Pedagoģiskās skolas absolvēšanas Kolkā ieradās 1985. gadā un sāka strādāt par mūzikas pedagoģi Kolkas bērnudārzā. Vēlāk tika iegūta augstākā muzikālā pedagoģiskā izglītība kokles spēles un kolektīvu vadītāja specialitātē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Kopš izveidošanas brīža 1993. gada 1. septembrī Dzintra strādā Kolkas mūzikas skolā (no 2012. gada 1. janvāra Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas mūzikas nodaļa) par kokles spēles pedagoģi. No 2009. gada 1. septembra strādā arī par Kolkas tautas nama vadītājas palīdzi. Papildus šiem pamatdarbiem viņa vada Kolkas tautas nama koklētāju ansambli un Kolkas lībiešu ansambli “Laula”.

Visā Ziemeļkurzemē kokles spēli var apgūt tikai Kolkā, te darbojas arī vienīgais koklētāju ansamblis šai apvidū. Dzintras Tauniņas uzņēmība, enerģija un nesavtīgais ikdienas darbs ilgu gadu garumā nodrošina ikvienam Kolkas pagasta bērnam un jaunietim unikālu iespēju iemācīties kokles spēli, tādējādi iegūstot kādu īpašu latviešu tautas kultūras prasmi visam mūžam. Kolkas koklētāju ansamblis ir neiztrūkstošs dalībnieks gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo Dziesmu svētkos. Viņas vadīto kolektīvu mākslinieciskā kvalitāte ir daudzkārt novērtēta arī ārpus mūsu valsts robežām, koncertējot tautas mūzikas festivālos, ar Latvijas vārdu vai lībiešu kultūru saistītos pasākumos un koncertos Somijā, Igaunijā, Slovākijā, Krievijā. Dzintras Tauniņas zināšanas un izpratne par vēstures, kultūras un tautas tradīciju vērtību nozīmi valsts attīstībā kopumā ļauj viņai dot būtisku ieguldījumu sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu izglītošanā, kultūras piederības, latviskās un lībiskās identitātes, pašapziņas uzturēšanā un vairošanā.

Nozīmīgākais Dzintras Tauniņas profesionālo spēju apliecinājums bija XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku kokļu koncertuzvedums “Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!”, kura mākslinieciskās vadītājas bija Dzintra Tauniņa un koklētāju ansambļu “Austriņa” un “Kokļu klubs” vadītāja Ineta Tauriņa. Koncertā Dzintra, tērpusies lībiešu tautastērpā, vadīja koklētāju kopansambli lībiešu dziesmā savā pārlikumā “Piškizt īrõd, sūrõd īrõd”.

Lai popularizētu un uzturētu dzīvu lībiešu muzikālo mantojumu, 2000. gadā Kolkā izveidojās lībiešu dziesmu ansamblis “Laula”. Ansamblis regulāri uzstājas Lībiešu svētkos Mazirbē, Lībiešu kultūras dienās Ventspilī, Kolkā, Rīgā, arī citos pasākumos, kas saistīti ar lībiešu un latviešu kultūru. Ansamblis lībiešu kultūru pārstāv Dziesmu svētkos, folkloras festivālos “Baltica”, Somugru kultūras dienās. “Laulas” izpildītās lībiešu dziesmas Kolkā ir klausījušies Igaunijas un Latvijas prezidenti, ansambļa priekšnesumus ir iemūžinājuši ārzemju un pašmāju filmētāji. Ziemeļkurzemes kultūras notikumu kalendārā gandrīz nav neviena pasākuma, kurā netiktu uzaicinātas Dzintras Tauniņas vadītās koklētājas vai lībiešu dziesmu dziedātājas. Dzintras radošums kultūras projektu īstenošanā ir neizsmeļams. Vienmēr tiek rasts risinājums, kā ikvienu sarīkojumu veidot aizraujošu, interesantu un radoši bagātinošu. Vienmēr vieta atrodas lībiskajam kultūrmantojumam. Vienmēr sarīkojumos tiek iesaistīta jaunākā paaudze, tādējādi nodrošinot latviešu un lībiešu kultūras pārmantojamību nākotnē.

Bez Dzintras Tauniņas grūti būtu iedomājama arī Kolkas ciema kultūras dzīve. Viņa ir neizsmeļams ideju avots un virzītājspēks daudziem pasākumiem. Pati vienmēr ir gatava iesaistīties, gan būdama asprātīga sarīkojuma vadītāja, gan Lieldienu zaķis vai Sniegbaltīte. Arī kultūras un vides pasākumi Kolkasragā nenotiek bez Dzintras Tauniņas vadīto ansambļu piedalīšanās un scenārija idejām. Viņa ir bijusi Kolkas jauktā kora kormeistare, Kolkas pamatskolas ārpusklases darba organizatore. Daudzus gadus, pateicoties Dzintras rūpēm, Kolkā uzplaukst un visas vasaras garumā ļaudis priecē ar ziediem pildīti vides objekti – “Ziedu laivas”. Dzintra Tauniņa ir aktīva visās sabiedriskajās un saimnieciskajās norisēs Kolkas ciemā, ar savu viedokli un domām līdzdarbojas iedzīvotāju sapulcēs un aktivitātēs, ar savām zināšanām ir gatava atbalstīt jebkuras radošas iniciatīvas un projektus.

Par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras dzīvē Dzintra Tauniņa 2015. gadā ir saņēmusi Dundagas novada Atzinības rakstu.