Īrgandõks / Suggimizt / 2014

2014. gada 26. septembrī plkst. 18.00 grāmatu un kultūrpreču mājā „NicePlace Mansards”, K. Barona ielā 21a, Rīgā, notiks latviešu kultūrvēsturē un lībiešu valodas pētniecībā nozīmīgu grāmatu atvēršanas svētki.

Spilgtāko lībiešu kultūras darbinieku Jāņa Prinča un viņa dēla Jāņa sarakstītās „Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas” ir otrais nevācu autoru dzejas krājums latviešu valodā. Pirmo reizi izdots 1845. gadā, nepilnus četrdesmit gadus pēc Neredzīgā Indriķa „Dziesmām”. Prinču krājums, kas līdz šim diemžēl nav bijis zināms plašākam latviešu lasītāju lokam, ir būtisks latviešu kultūrā un literatūras vēsturē ne tikai ar to, ka tas ir otrais dzejas krājums latviešu valodā,– augstu vērtējama arī literārā kvalitāte. Izdevuma redaktors Valts Ernštreits norāda, ka pārsteidzošākais šajā pirms vairāk nekā 170 gadiem izdotajā grāmatā ir tās „mūsdienīgums – gan valodā, gan poētikā un pārdomātajā tēlu un atskaņu kārtojumā, kurš šķiet aizsteidzamies priekšā savam laikam”. Grāmatā publicēts pirmā izdevuma faksimils, Tenu Karmas raksts par šo unikālo krājumu un tā autoriem, kā arī lasītāja ērtībām atveidoti teksti mūsdienu latviešu valodā. Grāmatas izdevējs ir nodibinājums „Ventspils lībiešu apvienība „Rānda””.

Jāņa Prinča grāmatas “Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas” 2. izdevums. Ventspils, 2015.

Otrs izdevums ir igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) speciālnumurs „Pētījumi par lībiešu valodu” (Studies on Livonian), ko veidojuši vairāku valstu zinātnieki. Rakstu krājums ir angļu valodā, tāpēc zinātniekiem visā pasaulē nu ir pieejami jaunākie pētījumi par lībiešu valodu. Turklāt katram rakstam ir pievienota arī anotācija lībiešu valodā, tādējādi izdevums apliecina, ka lībiešu valoda var būt un ir arī zinātnes valoda, lai gan tās runātāju un pratēju skaits ir ļoti neliels. Izdevumā ir 15 rakstu, kuru autori ir labākie lībiešu valodas un kultūras pētnieki – vēsturnieki un valodnieki. Žurnāla redaktors Karls Pajusalu savā priekšvārdā norāda, ka šis vērtīgais izdevums ir veltīts diviem rakstu autoriem – jaunajiem lībiešu izcelsmes zinātniekiem Renātei Blumbergai un Valtam Ernštreitam –, lai viņu darbs un piemērs iedvesmotu arī citus. Žurnāls sastāv no trim daļām: pirmajā ietverti raksti par lībiešu vēsturi un lībiešu valodas areāla attīstību, otrajā – lībiešu valodas attīstība un tās kontakti ar baltu valodām, trešajā apkopota informācija par lībiešu valodas pētniecībā mazāk zināmiem avotiem un materiāliem un valodas resursiem mūsdienās. Žurnāls visiem interesentiem brīvi pieejams elektroniski.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas I” (“Studies on Livonian I”). 2014.

Šie divi nozīmīgie izdevumi vēlreiz apliecina latviešu, lībiešu un igauņu kultūras un valodas ciešo saistību un savstarpējo ietekmi. Tāpēc tieši turpmākās savstarpējās sadarbības veicināšanai un pastāvēšanai ir iznākusi jauna mācību grāmata – „Latviešu valoda igauņu studentiem”. Grāmata, kas tapusi, sadarbojoties Tartu Universitātei un Latviešu valodas aģentūrai, arī tiks atvērta pasākuma laikā. Mācību materiāla autore ir Ilze Zagorska, latviešu valodas lektore Tartu Universitātē.