Īrgandõks / Suggimizt / 2008

Vija Virtmane (LKS arhîvs)2008. gada 29. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja jauno valsts programmu «Lībieši Latvijā» 2008. – 2012. gadam. Ar pilnu programmas tekstu iespējams iepazīties ĪUMSILS mājas lapā.

Īsumā programmas sastādītāji tās mērķus un uzdevumus saskata šādi:

«Saskaņā ar programmas Programmas virsmērķis „Lībieši Latvijā” 2008. – 2012. gadam ir saglabāt, popularizēt un attīstīt lībiešu (līvu) valodu, kultūras un vēstures mantojumu, iesaistīt to mūsdienu kultūras, tautsaimniecības un sociālajos procesos, radīt apstākļus etnosa identitātes apziņas nostiprināšanai un brīvai attīstībai atbilstoši Latvijas Satversmei un starptautiskajām normām.

Programmas „Lībieši Latvijā” 2008. – 2012. gadam apakšmērķi:

  • Saglabāt lībiešu valodu un nodrošināt tās pārmantošanas iespējas, veicinot lielāku pieejamību valodas apguvei.
  • Iesaistīt lībiešus un to atbalstītājus lībiešu nodarbēs (īpaši jauniešus).
  • Saglabāt un iesaistīt lībiešu kultūras mantojumu mūsdienu kultūras, tautsaimniecības un sociālajos procesos.
  • Veicināt tradicionālās kultūrvides iezīmju saglabāšanos lībiešu vēsturiski apdzīvotajās teritorijās un iesaistīt to jaunrades procesos.
  • Veicināt lībiešu kopienas nostiprināšanu, palīdzot radīt mehānismu ilgtspējīgam lībiskuma atbalstam.
  • Nodrošināt etnosa brīvu attīstību.
  • Nodrošināt pieejamību informācijai par lībiešiem.»

Portāla livones.lv redakcija iesaka ikvienam lībiešu interesantam rūpīgi iepazīties ar programmu, jo tajā atrodama plaša informācija gan par programmas ietvaros atvēlamo finansējumu, gan dažādiem darbiem un to izpildītājiem, kas veicami programmas īstenošanas nolūkā. Tāpat programmā atrodama informācija par programmas paredzamajiem rezultātiem. Patiešām ļoti interesanti un noderīgi!