Īrgandõks / Vīļakub / Livones.net arhīv

LKS DARBĪBAS MĒRĶI UN PRINCIPI

Livones.net

24/01/2010

Līvõ Kultūr sidām ir biedrība, kas nodarbojas ar:

  1. lībiešu valodas, kultūras un vēstures pētniecību;
  2. lībiešu valodas kopšanu;
  3. lībiešu mūsdienu kultūras procesu veicināšanu un virzīšanu;
  4. lībiešu valodas, kultūras un vēstures popularizēšanu;
  5. lībiešu valodas, kultūras un vēstures materiālu apkopošanu un publicēšanu;
  6. lībiešu politisko interešu aizstāvēšanu gan lībiešu kopienas, gan mītnes zemes – Latvijas Republikas – ietvaros, kā arī ārvalstīs.

Savā darbībā Līvõ kultūr sidām vienmēr ievēro šādus pamatprincipus: augstākā prioritāte dodama pasākumiem, kas ir ilgtermiņa, ilgtspējīgi, inovatīvi un maksimāli plaši izmantojami. Šī principa ievērošanas mērķis ir nodrošināt sistēmas rašanos, kas spētu attīstīties un turpināt pastāvēt arī bez paša LKS vai lībiešu aktīvas līdzdalības.

LKS darbībā kvalitāte vienmēr ir bijusi svarīgāka par kvantitāti. Šī principa pamatā, no vienas puses, ir vēlme izdarīt savu darbu labi, bet, no otras puses, – reālās situācijas diktēta nepieciešamība. Nepietiekamās izpētes un informācijas ierobežotās pieejamības dēļ Latvijā un arī ārvalstīs nereti rodas maldīgas vai nepatiesas zināšanas par lībiešu kultūras un vēstures jautājumiem vai pat dažādi nepamatoti mīti, kas iesakņojas un dzīvo savu dzīvi.

Piemēram, savulaik kāda žurnāliste laikrakstā “Diena” apgalvoja, ka Mazirbes mērakmeņos iekaltie uzraksti esot lībiešu valodā (tikpat labi viņa varēja teikt, ka Vatikāna oficiālā valoda ir lībiešu valoda, bet tam neviens neticētu, jo par Vatikānu šo to tomēr zina). Tāpēc LKS cenšas publicēt un popularizēt iespējami kvalitatīvas un pārbaudītas ziņas, lai izvairītos no aplamību tiražēšanas vai jaunu radīšanas.

Jau kopš dibināšanas viens no LKS pamatprincipiem ir maksimāla rezultāta nodrošināšana ar minimāliem līdzekļiem – šo pieeju diktē ierobežotie finansiālie un cilvēku resursi. Tomēr tieši šāda maksimāla visu resursu taupīšana ir ļāvusi LKS nodrošināt to milzīgo darba apjomu, ko LKS ir paveicis dažādos ar lībiešu valodu, kultūru un vēsturi saistītajos jautājumos.

LKS nekad nav bijis neviena algota darbinieka. Visi LKS biedri nodarbojas ar lībiešu jautājumiem brīvprātīgi, līdztekus pamatdarbam savā specialitātē. Tāpat LKS nekad nav bijis sava biroja, vien 2006. gadā izveidotā virtuālā telpa – portāls www.livones.net, kura uzturēšanu LKS biedri apmaksā no saviem ienākumiem. Vienīgā atlīdzība, ko LKS biedri saņem LKS ietvaros, ir atlīdzība par konkrētu finansētu projektu ietvaros veicamo darbu, ja šāda atlīdzība par šādu darbu projektā ir paredzēta.

Īsumā LKS darbības principi būtu izsakāmi divos teikumos – tradicionālajā parunā “Septiņas reizes nomēri, vienreiz nogriez” un atjaunotās Līvu/lībiešu savienības pirmās vadītājas Ievas Neilandes tēzē: “Aprobežosimies ar maksimumu.” Šo abu LKS principu pareizību apliecina arī atzinība, kādu LKS veidotie projekti un darbi guvuši gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs.