Sākums / Norises / 2011

Eesti Vabariigi Valitsuse otsusel (10.02.2011) määrati tänavune Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind Tartu Ülikooli emeriitprofessorile Tiit-Rein Viitsole, kelle kandidatuuri esitasid auhinnakomisjonile Emakeele Selts ja Tartu Ülikool.

Viitsole otsustati auhind määrata eesti keele kujunemisloo uurimise ning hääliku- ja vormisüsteemi kirjeldamise ja võimalusterohkusele osutamise eest, samuti teravakeelselt otseütleva seismise eest lühimälulisuse vastu eesti keele asjade ajamisel oma riigis ja välismaal, põhimõttekindla keelekorralduse, täpse toimetustöö ja veetleva akadeemilisuse eest.

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi emeriitprofessor Viitso on rahvusvaheliselt tuntud eesti keele ja selle sugulaskeelte uurija. Äärmiselt tähelepanuväärne on tema tegevus õppejõuna ning teadus-organisatsiooniline ja ühiskondlik aktiivsus. Viitso on avaldanud ligi 300 publikatsiooni, millest enamus on pühendatud eesti keelele ja selle lähedastele sugulaskeeltele.

Tiit-Rein Viitso on professor Paul Ariste õpilane ja tema töö otsene jätkaja. Viitso lõpetas Tartu Ülikooli 1961. aastal ja on sellest ajast saadik järjepidevalt tegelenud läänemeresoome keelte uurimisega. Ta on üks paremaid liivi keele tundjaid. Samuti on Viitso uurinud vadja ja vepsa keelt, soome-ugri keelte kontakte, nende keelte geneetilisi seoseid ja kujunemislugu.

Tiit Rein Viitso1973. aastal asus Viitso vanemteadurina tööle tollasesse Keele ja Kirjanduse Instituuti, kus algas tema suurtöö liivi keele talletamisel ja uurimisel. Juba samal aastal ilmus T.-R. Viitsolt esimene artikkel liivi keelest, tänaseks on neid kogunenud mitukümmend. Liivi keel on nähtavasti olnud paljude keelte hulgas see keel, mida ta on uurinud kõige erinevamatest vaatenurkadest, häälikutest sõnavarani. Tiit-Rein Viitso liivi töödega seoses tuleb kõige selgemalt esile mitmetahuline tähendus ja tähtsus, mis võib keeleteadlasel olla ühe väikese rahva jaoks.

Tiit-Rein Viitso on peale liivi keele teadusliku analüüsimise tegelnud liivi kirjakeele arendamisega, liivikeelsete raamatute toimetamisega, liivi keele õpetamisega liivlaste noorele põlvkonnale. Ta on Rahvusvahelise Liivlaste Sõprade Seltsi esimees. Tema toetust liivi ning teiste läänemeresoome keelte ja kultuuride õpetamisele Läti Ülikoolis hinnati 2006. aastal tema nimetamisega selle ülikooli audoktoriks.

Peale läänemeresoome keelte on Tiit-Rein Viitso uurinud ka teisi uurali keeli ja avaldanud nende kohta artikleid, näiteks neenetsi, handi, saami keelest. Teda on huvitanud keelerühmade ja keelkondade klassifitseerimise põhimõtted, uurali, indoeuroopa ja teiste vana maailma keelkondade algkeelte vahekord.

Wiedemanni keeleauhinna suurus on 31 956 eurot. Auhind antakse üle Eesti Vabariigiaastapäeval. Möödunud aastal määrati Wiedemanni keeleauhind emakeelse sõnakasutuse suurmeistrile Ain Kaalepile. Aasta varem sai selle väliseesti keeleteadlane, TÜ audoktor Ilse Lehiste.