Lingua / Pētījumi

Rakstā aprakstīti 20. gs. sākuma Vaides un Sīkraga lībiešu savstarpējās saziņas tīklu analīzes (Social network analysis) rezultāti un sniegts skatījums uz faktoriem, kas veicinājuši lībiešu valodas nomaiņu.

Pilns raksts: Livonian social networks and language shift

ESUKA/JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.