Sākums / Norises / 2024

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” 2024. gada konkursā atbalstu ieguva nodibinājuma “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” projekts “Lībiešu kopienas stiprināšana un atjaunotne” (projekta vadītāja Māra Vīgerte), saņemot 4600 eiro. Kā var lasīt Latvijas kultūras datu portālā, projekta ilgtermiņa mērķis ir “rosināt dialogu starp mazajām lībiešu kopienām atsevišķās apdzīvotās vietās, tādējādi nodrošinot ciešākas savstarpējās sadarbības lībiešu kopienas iekšienē un veicināt lībiešu kopienas sadarbību ar Lībiešu krastā esošajām NVO, uzņēmējiem un krasta ciemu aktīvajiem iedzīvotājiem, lai īstenotu kopīgas iniciatīvas. Tīklošanās ar Vidzemes lībiešu kultūrtelpu, lai veidotu kopīgas aktivitātes lībiešu valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā.” Projekta iesniedzēja cer, ka “citu lībiešu NVO pasākumu apmeklēšana, došanās pieredzes braucienos pie nemateriālā mantojuma kopējiem, vēsturisko liecību krājējiem, kultūras mantojuma popularizētājiem” noderēs “kopienas saliedēšanai, nodibinājuma darbības uzlabošanai, pasākumu rīkošanai” un radīs “priekšnoteikumus veselīgai visas lībiešu kopienas attīstībai un jaunu iniciatīvu radīšanai un īstenošanai”.

Projektā cita starpā paredzēts organizēt arī trīs “lībiešu kopienas locekļu tikšanās, piedāvājot tajās tikšanās ar nozares ekspertiem (NVO, lībiešu valodas pasniedzēji, dzimtu pētnieki, tradīciju un kulinārā mantojuma kopēji) un diskusijas kopienas iekšienē, par kopienai aktuālo šodienā un nākotnes izaicinājumiem”. Pirmā tikšanās “Sadarbība” tiek plānota 17. augustā Lībiešu tautas namā Mazirbē, un tajā piedalīsies “Lībiešu kopiena, Lībiešu NVO, Lībiešu krasta ciemu biedrības, aktīvie iedzīvotāji, uzņēmēji”. Tā būs moderatores Maijas Jankovskas (pārstāv Kurzemes NVO centru) vadīta diskusija, kuras rezultātā taps Rīcības plāns, kas “kalpos par pamatu nākamajām kopienas aktivitātēm”, bet “diskusijas laikā iegūtie kontakti palīdzēs stiprināt lībiešu kopienas sadarbību”. Otrā tikšanās ar LU Lībiešu institūta pārstāvjiem Rīgā, Lībiešu institūtā, plānota 2024. gada decembrī. Tās tēma būs “Pētniecība un popularizēšana”, formāts – priekšlasījumi un diskusija par lībiešu kopienas un institūta sadarbību, bet dalībnieki – lībiešu kopiena un NVO. Trešo reizi kopienas dalībnieki varēs tikties nākamā gada martā Ventspilī, Gāliņciema sabiedriskajā centrā. Tikšanās tēma būs “Tradicionālā kultūra, kultūras jaunrade un pārmantošana”, dalībnieki – “Lībiešu kopiena, NVO, lībiešu kolektīvi, interesenti par lībiešu tradicionālo un moderno kultūru, lībiešu kulinārā mantojuma kopēji, pārstāvji no Vidzemes lībiskās kultūrtelpas – tradicionālās kultūras kopēji. Formāts – tikšanās ar demonstrējumiem, kur dalībnieki ne tikai runā par tradīciju saglabāšanu vai jaunradi, bet arī demonstrē prasmes”.

 

Lībiešu svētki, 2019. gads.
Foto no Līvu savienības albuma

 

Atbalstu – 5500 eiro – ieguva arī Līvu (lībiešu) savienības “Līvõd īt” projekts “Mūsu kopējais mantojums” (projekta vadītāja Ieva Ernštreite). Tas tiks īstenots Lībiešu tautas namā Mazirbē, un tā ilgtermiņa mērķis ir Līvu savienības “sadarbības partneru loka paplašināšana, lai kopā ar jau esošajiem (Talsu novada pašvaldība, piekrastes ciemu kopienas, privātie uzņēmēji, ciemu iedzīvotāji) veicinātu jaunu iniciatīvu rašanos un īstenošanu Lībiešu kultūrtelpā”. Projekta autori uzskata, ka ir “nepieciešams meklēt jaunas iespējas popularizēt mūsdienu kultūras un tradīciju daudzveidīgumu Lībiešu krastā, apzināt darāmo, lai vairāk uzzinātu, lai radītu interesi par lībiešu kultūras mantojuma izpausmēm – tradīcijās, mūsdienu lībiešu kultūras, mākslas un mūzikas zīmēs, uzņēmējdarbībā”. Tādēļ Līvu savienība plāno lekcijas, seminārus un diskusijas, kas ne tikai pavērs “plašāku un daudzveidīgāku skatu pasākuma dalībniekiem uz notiekošo”, bet arī raisīs “vēlmi iesaistīties jaunās aktivitātēs lībiešu kopienā Lībiešu krastā, mēģinot dot jaunu perspektīvu LS turpmākajai attīstībai”.

Jūlijā tiek plānoti divi semināri-diskusijas, kurus vadīs žurnālists Gustavs Terzens. Pirmajā pasākumā akcents būs uz Ventspils novadu un īpaši tiks gaidīti Līvu savienības Ventspils nodaļas biedri, bet otrajā pasākumā – uz Talsu novadu un savienības Kolkas un Mazirbes nodaļas biedriem. Trešajā seminārā 2. augustā plānots abu diskusiju kopsavilkums – “secinājumi un turpmākās sadarbības ieceres, līdzdalība Lībiešu svētku ieskaņas pasākumos”. Diskusiju starplaikos semināru dalībniekiem tiks piedāvāta iepazīšanās ar ekspozīcijām Lībiešu tautas namā Mazirbes nodaļas vadītājas Teiksmas Pobuses vadībā. Tāpat “semināru ietvaros paredzēta tikšanās ar Lībiešu krasta cilvēkiem – spilgtām personībām mākslā, mūzikā, lībiešu kultūras tradīciju pētīšanā un saglabāšanā. Iespējama arī lībiešu valodas stunda.” Rudenī paredzēta “projektā sasniegto rezultātu apkopojums, izvērtēšana, secinājumi, komunikācija ar aktivitāšu dalībniekiem”, bet 17. novembrī vasaras semināru dalībnieki tiks aicināti uz Lībiešu karoga dienas pasākumu Kolkā vai Rīgā.

 

Lībiešu tautas nams 2015. gada svētku rotā.
Foto no Līvu savienības albuma

 

Vēl šajā mērķprogrammā finansējumu ieguva SIA “Make Art” projekts “Vidzemes lībiskās kultūrtelpas aktivitāšu plāna īstenošana” (projekta vadītājs Reinis Druvietis). Par 20 000 eiro tiks nodrošināta Vidzemes lībiskās kultūrtelpas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un rekonstruēšanas 2023.–2025. gada plāna īstenošana 2024. un 2025. gadā, stiprinot Vidzemes lībiskā centra darbību. Projekta ilgtermiņa mērķis ir “Vidzemes lībiskās kultūrtelpas nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un rekonstruēšana”, un tam tiek plānotas astoņas pamataktivitātes: “1. Vidzemes lībiskais Saulgriežu festivāls – tradicionālo Jāņu svinēšana Pālē, uguns rituāls kopā ar Pāles kultūras nama folkloras kopu “Malībieš”, danči. 2. Interaktīva spēle – izzinošs pastaigas maršruts par Vidzemes lībisko kultūrtelpu brīvdabā. 3. Vidzemes lībiskās kultūrtelpas starptautiskā konference (2024. gada septembris). 4. Vidzemes lībiešu valodas izlokšņu pētījuma populārzinātnisks (digitāls) izdevums ar ISBN numuru. 5. Vidzemes lībiskās kultūrtelpas Salacas lībiešu valodas un kultūras mācību programma 2024–2025 (septembris–maijs). 6. Mājaslapas vidzemeslibiesi.lv satura veidošana un programmēšana. 7. Lībiešu mantojuma diena (24.03.2025.). 8. Vidzemes lībiskais Stāstnieku festivāls.” Tīklošanās ar Kurzemes lībiešiem netiek paredzēta.

Mērķprogrammas projektu konkursā piedalījās arī Lībiešu kultūras centrs ar projektu, kas ļautu daļēji nodrošināt portāla “Livones” darbību 2025. gadā. Lai gan portāla satura veidošanā piedalās trešā daļa no Lībiešu kultūrtelpas meistaru sarakstā iekļautajiem vēl dzīvajiem meistariem, ekspertu komisija tomēr atzina, ka projekta pieteikums neatbilst konkursa nolikuma apakšmērķim, saskaņā ar kuru finansējumu var prasīt: “1) aktivitātēm, tostarp kopienas kapacitātes nodrošināšanas aktivitātēm, kuru pamatauditorija ir pārstāvētā elementa glabātāji un prasmju nesēji; 2) aktivitātēm, kas paredz jaunu prasmju nesēju veidošanu, ja aktivitāšu rezultātā plānots sasniegt konkrētus sasniedzamos rezultātus (jaunu prasmju nesēju skaits projekta īstenošanas beigās); 3) aktivitātēm, kas nodrošina pārstāvētā elementa kopienas savstarpēju sadarbību, tīklošanos un kopīgas iniciatīvas.”

2024. gada VKKF mērķprogrammā “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” 12 000 eiro piešķirti Līvu savienības projektam “Lībiešu svētki Mazirbē 2022–2024” (projekta vadītāja Ieva Ernštreite).

VKKF “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2024” atbalstu saņēma Līvu savienības projekts “Mazirbes rezidence” 2000 eiro un Ventspils lībiešu apvienība “Rānda” projekts “Lībiešu kultūras dienas Ventspilī 2024” 5000 eiro.