Sākums / Norises / 2019

Lībiešiem, kas šodien ir viena no mazākajām Eiropas tautām, ir bijusi svarīga loma Baltijas jūras reģiona valodas, vēstures un kultūras ainavā, vienlaikus lībieši līdz pat mūsdienām ir spējuši saglabāt savu valodu un kultūras savdabību. Konferencē tiks gaidīti referāti par plašu ar lībiešiem saistītu tēmu loku – valodu un tās  dokumentāciju, sociolingvistiku un valodu kontaktiem, vēsturi, arī arheoloģiju, antropoloģiju, avotu pētījumiem un pēdējo gadu desmitu notikumiem, kultūru, folkloru, etnoloģiju un mūsdienu kultūras procesiem, kā arī šo un citu jomu savstarpējo mijiedarbību.

2018. gads vainagojies ar vairākiem lībiešu kopienai un lībiešu valodas un kultūras pētniecībai būtiskiem notikumiem. Lībiešu kultūrtelpa tika ierakstīta Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un tā sākusi savu ceļu uz iekļaušanu Pasaules UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tāpat arī Latvijas Universitātē tika nodibināts Lībiešu institūts. Tādējādi konference „LIVONICA. Lībiešu valoda, vēsture un kultūra” tiek veltīta Latvijas Universitātes 100 gadu jubilejai un LU Lībiešu institūta pirmajam jubilejas gadam. Konferences dalībniekiem tiks piedāvāta arī īpaša lībiešu kultūras programma.

Konference ir viens no UNESCO Starptautiskā pirmiedzīvotāju valodu gada (2019)  pasākumiem.

Pēc konferences tiks publicēts recenzēts zinātnisko rakstu krājums angļu valodā.

Konference notiks: Rīgā, 2019. gada 26.–27. augustā

Konferences rīkotāji: Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūts, Lībiešu kultūras centrs

Konferences darba valodas: lībiešu, latviešu, angļu

Referāta anotācijas iesniegšana:

– Referāta anotāciju lūdzam iesūtīt līdz 2019. gada 15. maijam,  apstiprinājums dalībai konferencē tiks nosūtīts divu nedēļu laikā.

– Referāta anotāciju lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@livones.net.

– Anotācijas noformējums: ne vairāk kā 500 vārdi, izņemot atsauces un citu papildu informāciju (ja tāda ir).

– Anotācijas var būt angļu, latviešu vai lībiešu valodā.

Konferences zinātniskā komiteja un zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģija:

Dr. phil. Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts), Dr. phil. Rohīrs Bloklands (Upsalas Universitāte), Dr. hist. Renāte Blumberga (LU Lībiešu institūts), Dr. philol. Ina Druviete (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Mīna Norvika (Tartu Universitāte), Dr. phil. Karls Pajusalu (Tartu Universitāte), Dr. philol. Jurģis Pakeris (Viļņas Universitāte), Dr. phil. Eberhards Vinklers (Getingenes Universitāte)

Konferences rīcības komiteja:

Dr. phil. Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts)   valts.ernstreits@lu.lv

Dr. phil. Uldis Balodis (LU Lībiešu institūts)      ubalodis@lu.lv

Dr. philol. Gunta Kļava (LU Lībiešu institūts)    gunta.klava@lu.lv

Dr. phil. Mīna Norvika (Tartu Universitāte)        miina.norvik@ut.ee

Dr. phil. Tūli Tuiska (Tartu Universitāte)           tuuli.tuisk@ut.ee