Sākums / Norises / 2017

Svētku diena Mazirbē

Ieva Ernštreite, Līvu savienība

06/10/2017

Sekmīgi pabeigts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) finansētais projekts “Līvu tautas namam būt!”, kuru īstenoja  biedrība “Līvu (lībiešu) savienība – Līvõd Īt” sadarbībā ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju.

Lībiešu tautas nama iekšskats. 2017.

Lai pilnveidotu piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošinātu kultūras mantojuma pieejamību, ir īstenota apjomīga Lībiešu tautas nama jumta atjaunošanas projekta 1. kārta: nomainīts ēkas centrālās daļas jumta segums, atjaunots tautas nama zāles, skatuves un otrā stāva pārsegums. Projekta kopējās izmaksas – 87 900 eiro. EJZF finansējums – 45 000, VKPAI – 30 000, Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējums būvprojekta izstādei– 9000, Dundagas novada pašvaldības atbalsts – 2400, Līvu savienības līdzfinansējums – 1500 eiro.

Projektā  “Līvu tautas namam būt!” būvdarbus atbilstoši būvprojektam ( arhitekts Laimonis Šmits) izcili veica Talsu novada Valdgales pagasta SIA “Pretpils” (būvdarbu vadītājs Māris Rorbahs) no 2017. gada jūnija līdz augustam. Šajā laikā būvuzraudzību nodrošināja pieredzes bagātais būvuzraugs Andris Girniuss. Pēc projekta īstenošanas ir saņemts pozitīvs atzinums par veikto darbu atbilstību VKPAI noteikumiem. 2017. gada 27. septembrī Līvu tautas nams ir pieņemts ekspluatācijā.

Lai atzīmētu projekta “Līvu tautas namam būt!” sekmīgo noslēgumu, 30. septembrī skaisti atjaunotā zāle pulcēja Līvu savienības ļaudis no Ventspils, Kolkas, Mazirbes, Sīkraga un Rīgas. Viņiem pievienojās arī kupls pulks draugu un atbalstītāju.

Ar prieku un gandarījumu varam teikt, ka ir sperts nozīmīgs solis lībiskā kultūras mantojuma saglabāšanā Ziemeļkurzemes piekrastē. Sakārtota un pievilcīga vide lībiešu kultūras tradīciju izpausmei labi saskan gan ar piekrastes ciemu iedzīvotāju, gan arī ar Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām. Sanākšana Mazirbes lībiešu tautas namā bija patiesi svētki visiem. Fotostāsts par nama jumta un zāles atjaunošanas gaitu, pateicība būvfirmas “Pretpils” profesionālajiem meistariem, visiem konsultantiem projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā, atzinība brīvprātīgo pulkam – Līvu savienības Mazirbes nodaļas ļaudīm, īpaši Mairai un Aldim Kreiceriem un Teiksami Pobusei.

Prieks, saviesīgas sarunas, cerīgas domas un vēlējumi turpmākajām iecerēm. Tādu ir daudz. Līvu gars Ziemeļkurzemē nav zudis, un, nereti pārvarot grūtības, mēs spējam raudzīties nākotnē un virzīties tālāk. Īsteni laikā un vietā izskanēja Latvijas Nacionālās operas tenora  Guntara Ruņģa un mūziķa Jāņa Irbes programma “Nakts serenādes”. Prieks abpusējs: māksliniekiem par lielisko atjaunotās zāles akustiku un auru, lībiešu saimei – par labi paveiktu darbu.