Sākums / Norises / 2014

Martas Rudzītes piemiņai

livones.net

09/11/2014

7. un 8. novembrī notika starptautiska konference valodniecībā, kas bija veltīta ilggadējās LU profesores Martas Rudzītes piemiņai viņas 90. gadskārtā. Viņa bija izcila valodniece, kuras pētījumi baltistikā un somugristikā guvuši starptautisku ievērību.

Konferencē piedalījās  referenti ne tikai no Latvijas augstskolām un pētniecības iestādēm, bet arī no Lietuvas, Krievijas, Polijas, Francijas. Konferencei piedāvātās tēmas skāra nozares, kurās darbojusies izcilā latviešu pētniece: dialektoloģija un toponīmika, vēsturiskā gramatika un rakstu valodu vēsture, baltu valodu kontakti ar citām valodām, valodnieki un viņu pētījumi. Šai klāstā tuvu pētniecības jomu un problēmjautājumu loku atraduši 42 saietam pieteikušies referenti. Viņu priekšlasījumi bija klausāmi trijās plenārsēdēs un divās paralēlās sekcijās.

Veltījuma konferenci kuplināja M. Rudzītes darbu izstāde LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā. To atklāja 7. novembrī.

LU profesore Marta Rudzīte ir sava laika izcilākā Latvijas dialektoloģe, šās disciplīnas kā  atsevišķa studiju kursa iedibinātāja Latvijā, monogrāfijas „Latviešu dialektoloģija” (1964) un desmitiem rakstu, kas veltīti novadu runai, autore. Klasiskā skaņu plašu komplekta „Latviešu izlokšņu teksti” (1975) sagatavotāja. Vairāki viņas darbi latviešu dialektoloģijā dienas gaismu ieraudzījuši vai atkārtotu mūsdienīgu izdevumu piedzīvojuši grāmatā „Darbi latviešu dialektoloģijā” (2005). Tā iznāca prof. M. Rudzītes pirmās piemiņas konferences gadskārtā, kļūstot par neaizstājamu rokasgrāmatu filoloģijas studentiem un citiem interesentiem.

Martas Rudzītes mūžs bija cieši saistīts ar somugriem jeb, precīzāk, ar Baltijas jūras somiem. Viņa ir sadarbojusies vai tikusies ar tādiem ievērojamiem somugristiem kā Lauri Posti, Jūliuss Megiste, Sepo Suhonens, nemaz nerunājot par Latvijā labi zināmajiem igauņu valodniekiem T. R. Vītso, E. Vēri, M. Hintu, H. Sāri, L. Vabu u. c. 1988. gada 26. novembrī Marta Rudzīte bija to vidū, kas atjaunoja lībiešu organizāciju „Līvõd īt”. Profesore Marta Rudzīte bija Somugru biedrības ārzemju locekle, Latvijas Filologu biedrības biedre, Latvijas Zinātnieku savienības locekle, LZA īstenā locekle.