Sākums / Norises / 2010

2010. gada 10. decembrī Tartu Universitātē valodnieks Valts Ernštreits aizstāvēja disertāciju „Lībiešu rakstu valodas izveidošanās” un ieguva filoloģijas doktora grādu.

PhD torteTas ir pirmreizējs notikums, jo nekad iepriekš šis temats tik plašā apjomā, sistemātiski un pamatīgi nav pētīts. V. Ernštreits ir izsekojis lībiešu literārās valodas attīstībai no pirmajiem publicētajiem avotiem 1863. gadā līdz 1982. gadam. Atsevišķa nodaļa pētījumā veltīta lībiešu valodā veidotajām publikācijām no 1982. gada līdz mūsdienām un šajā laika posmā veiktajam valodas normēšanas darbam.

Promocijas darba recenzente dr. hist. Renāte Blumberga norāda, ka „pētījumam ir ne tikai zinātniska, bet arī praktiska nozīme. Lai gan lībiešu valodai mūsdienās vairs nav plaša lietojuma, tomēr visi, kas gan zinātniskā darbā, gan arī ārpus tā saskārušies ar nepieciešamību rakstīt, lasīt un publicēt lībiešu valodā, ir saskārušies ar dažādos laika posmos tapušo lībiešu valodas avotu rakstības problēmu. Autors ir izvēlējies 23 fonoloģijas, morfoloģijas un leksikoloģijas pazīmes, pēc kurām pa kārtai tiek izanalizēti visi avoti. No šīs analīzes izrietošie secinājumi ir apkopoti kvalitatīvi uzrakstītā kopsavilkumā. Uzteicami ir autora sagatavotie pielikumi, kuri lasītājam sniedz konstruktīvu pārskatu. Pētījuma rezultāti ir vērā ņemams pienesums lībiešu valodniecības nozarei.”

Profesoru sarunasDisertācijas aizstāvēšanā promocijas darba oponents un recenzents Getingenes Universitātes profesors Eberhards Vinklers norādīja, ka pētījumā lietotā novatoriskā metode, analizējot izdevumus gan no vēsturiskā aspekta, gan izmantojot strukturētus lingvistiskus identifikatorus, būtu izmantojama, veicot analogus citu rakstu valodu pētījumus.

Doktora disertāciju Valts Ernštreits veltījis trijām izcilām lībiešu dāmām – Elzai Mansūrovai, Paulīnei Kļaviņai un Grizeldai Kristiņai. Kanādā Ontario provincē dzīvojošajai Grizeldai Kristiņai, kura šogad atzīmējusi savu 100. jubileju, tika veltīts arī pirmais tosts, atzīmējot doktora grāda iegūšanu.

Disertācijas aizstāvēšanu unikālu padara arī fakts, ka aizstāvēšanās runa tika teikta lībiešu valodā. Runas teksts izlasāms šeit.