Sākums / Norises / 2007

Gada nogalē iznākusi kārtējā Lībiešu gadagrāmata, ko sarūpējis Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. Gadagrāmatu, kurai māksliniecisko ietērpu veidojuši Baiba Damberga un Viesturs Ozoliņš, sakārtojusi Valda Šuvcāne.

Četrās nodaļās – Lībiešu krasts, Mūsdienas, In memoriam un Notikumi – sniegts ieskats notikumos un ļaudīs, kas pārsvarā saistīti ar lībiešu dzīvi 20. gadsimtā. Interesanta ir iecere ielūkoties lībiešu krasta ciemos no Lūžņas līdz Miķeļtornim, izmantojot šim nolūkam atmiņu stāstījumus, intervijas un vēstules. Īpaši saistošas ir Didriķa Volganska vēstules dēlam Edgaram Somijā, jo tās stāsta par pagājušā gadsimta 30. gadu dzīvi Košragā. Savulaik piedzīvoto Pitragā atceras Velta Ķierpe, Kolkas skolu dzīvi pirms Otrā pasaules kara apkopojusi Mārīte Zandberga, Vaides stāstus pierakstījis Gundars Bertholds, divas 8. marta dienas atceras saunadznieks Visvaldis Feldmanis, atmiņās par Mazirbi kavējas Laimonis Zembahs. Lasītājam ļauts ielūkoties arī Lielirbē, Sīkragā, Jaunciemā un citos ciemos.

Nodaļā „Mūsdienas” 2006. un 2007. gada galvenos notikumus pārlūko ĪUMSILS Lībiešu lietu nodaļas vadītāja Vija Virtmane, bet pēdējo gadu veikumu Lībiešu tautas nama atjaunošanā Mazirbē apskata Līvu savienības vecākais Aldis Ermanbriks. Par Siguldas 800 gadiem veltīto zinātnisko konferenci stāsta Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, bet, atzīmējot lībiešu ansambļa „Kāndla” trīsdesmit piecus darba gadus, publicēta dzejnieka Ulda Krasta saruna ar kādreizējās ansambļa vadītājas Hildas Grīvas māsu Irmgardi Cerbahu.

Par gadagrāmatu var interesēties ĪUMSILS Lībiešu lietu nodaļā, skat. www.integracija.gov.lv.