Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

LKS SVARĪGĀKIE DARBI 1994-2011

Livones.net

02/01/2012

LÄ«võ kultÅ«r sidÄm1994. gadā lībiešu izcelsmes kultūras darbinieku dibinātā Lībiešu kultūras centra idejas autors un pirmais vadītājs ir Baltijas jūras somugru valodu filologs Valts Ernštreits, bet kopš 1997. gada to vada žurnāliste Gundega Blumberga (atjaunotā “Līvli” pirmā redaktore un Lībiešu gadagrāmatu sastādītāja un redaktore). Kopš 2004. gada pēc sabiedriskās organizācijas pārveides par biedrību, Līvõ kultūr sidām ir četri biedri, bez jau pieminētajiem arī Renāte Blumberga un Baiba Damberga.

Vairāk nekā piecpadsmit gados paveiktais daudzkārt ievadāms ar vārdiem – pirmo reizi lībiešu kultūras vēsturē, turklāt īstenots viens no centra darbības pamatprincipiem – mēs neesam novēluši uz citu pleciem to, ko spējam izdarīt paši.

1994. gads

 • Sadarbībā ar Ziemeļvalstu informācijas biroju un valsts īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju “Lībiešu krasts” sagatavota fotoizstāde “Te ir manas mājas” un buklets “Līvlist” lībiešu, latviešu, somu, norvēģu un sāmu valodā.

 • Izveidoti pirmie lībiešu burtus ietverošie fonti Windows sistēmai.

 • Izveidota pirmā lībiešu mākslas izstāde “Līvõ kuņšt” (aptuveni 40 darbi) no 10 autoriem, kas bija apskatāma Mazirbē un Ventspilī, Igaunijā un Somijā.

 • Mazirbes tautas namā sarīkots dzejas dienu pasākums.

 • Izdots pirmais kultūras žurnāls lībiešu valodā “Õvā”.

 • Nodibināts jauniešu ansamblis “Vīm”, kas piedalās Radu tautu dienās Igaunijā.

 • Atjaunota sadarbība ar starptautiskajām somugru organizācijām.

 • Žurnāla “Õvā” vajadzībām pēc LKS pasūtījuma tiek izstrādāts pirmais fonts ar lībiešu burtiem Macintosh sistēmai.

1995. gads

 • Sagatavoti kultūras žurnāla lībiešu valodā “Õvā” divi numuri.

 • Kopā ar “Lībiešu krastu” noorganizēta pirmā lībiešu valodas normēšanas konference.

 • Sadarībā ar partneriem Helsinkos noorganizētas trīs mākslas izstādes: ceļojošā fotoizstāde “Līvlist”, kuras atklāšanā piedalījās “Vīm”, bet referātu par lībiešu kultūras vēsturi nolasīja Valts Ernštreits, kā arī Valta Ernštreita darbu izstāde un lībiešu mākslas izstāde “Līvõ kuņšt”.

 • Valts Ernštreits māca lībiešu valodu Mazirbē, bērnu nometnē. Mācību vajadzībām sastādīta lībiešu – latviešu un latviešu – lībiešu vārdnīca.

 • Lībiešu fontu klāsts tiek papildināts ar jauniem CE kodējumam atbilstošiem fontiem, izveidots pirmais klaviatūrasdraiveris Macintosh sistēmai.

1996. gads

 • Somijā, Pori mākslinieku savienības galerijā, atvērta lībiešu mākslas izstāde, to organizē Baiba Damberga.

 • Ansamblis “Vīm” piedalās Radu tautu dienās Igaunijā un festivāla “Latvijas vainags” koncertos.

 • LKS vadītājs Valts Ernštreits piedalās Pasaules somugru otrajā kongresā Budapeštā.

 • Par Līvu savienības vecākā vietnieku ievēlēts LKS vadītājs Valts Ernštreits, bet LS valdē – Renāte Blumberga. LKS sagatavo LS reorganizācijas un attīstības koncepciju, kuru LS noraida.

1997. gads

 • “Vīm” piedalās VI somugru tautu folkloras festivālā Igaunijā.

 • Renāte Blumberga sastāda “Lībiešu krasta” izdevumu bibliogrāfiju.

 • Renāte Blumberga nolasa lekciju kursu “Lībiešu etniskā un kultūras vēsture” LU Svešvalodu fakultātes Somugru studiju bakalaura programmas studentiem.

 • Valts Ernštreits nolasa lekciju kursu „Lībiešu literārā valoda” Tartu Universitātē

1998. gads

 • Ar Sorosa fonda atbalstu sagatavota un izdota pirmā lībiešu dzejas izlase “Es viltīgāks par tevi, menca”, sarīkota tās prezentācija Latvijā, Somijā un Igaunijā. Grāmatas iznākšana atzīta par 1998. gada Dzejas dienu svarīgāko notikumu.

 • Noorganizētas lībiešu kultūras dienas Rīgā (11. un 12. septembrī). To programmā:

* zinātnieku lasījumi “Lībieši un Rīga”,

* fotoizstāde “Te ir manas mājas”,

* lībiešu mākslinieku darbu izstāde,

* fotogrāfa Daiņa Kārkluvalka personālizstāde “Lībiešu krasts”,

* grafiķes Baibas Dambergas personālizstāde “Trešais sēklis”,

* lībiešu dzejas vakars – sadarbībā ar Rakstnieku savienību,

* izdots plakāts un buklets “Līvõd kuņšt”.

 • Pēc LKS ierosmes nodibināta starptautiskā Lībiešu draugu biedrība, kuras sēdeklis ir Helsinkos.
 • Pēc LKS iniciatīvas Latvijas Valsts prezidentam, Ministru prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam iesniegta LKS un starptautiskās Lībiešu draugu biedrības atklāta vēstule, ko parakstījis gandrīz pustūkstotis Latvijas, Igaunijas, Somijas, Ungārijas, Vācijas, Krievijas, Holandes zinātnieku, kultūras un sabiedrisko darbinieku. Vēstulē izteikts protests pret Līvu (Lībiešu) savienības rosināto Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Lībiešu krasts” slēgšanu, neveidojot vietā jaunu valsts organizāciju, kas būtu atbildīga par lībiešiem. Tāpat vēstulē tiek piedāvāts veidot ilgtermiņa mērķprogrammu lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai.

 • Pēc LKS ierosmes izveidota darba grupa valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” izstrādei. Darba grupā darbojas LKS pārstāvji Renāte Blumberga, Gundega Blumberga, Valts Ernštreits.

 • Pēc LKS un Lībiešu draugu biedrības ierosmes sakarā ar lībiešu karoga iesvētīšanas 75. gadskārtu iedibināta Lībiešu karoga dienas tradīcija.

 • Valts Ernštreits nolasa lekciju kursu „Lībiešu literārā valoda” Tartu Universitātē

1999. gads

 • Izdota Valta Ernštreita Lībiešu-latviešu un latviešu-lībiešu vārdnīca.

 • Atzīmējot LKS 5 gadu jubileju, sadarbībā ar Staiceles pilsētas domi Staicelē noorganizēts sarīkojums “Lībieši atgriežas Latvijā”, izveidots Salacas novada lībiešu kultūras un informācijas centrs „Pivālind”, pirmo reizi aktivizējot lībiskā jaunākā laika kultūrvēstures mantojuma apzināšanu Vidzemē.

 • Biroja “Rīga 800” stipendiju lībiešu valodas un kultūras studijām saņem LKS biedri Renāte Blumberga un Valts Ernštreits.

 • Noorganizēta pirmā lībiešu valodas runātāju nometne Vaides Ozolniekos.

 • LKS, Lībiešu draugu biedrība un “Fenno-Ugria” rīko Lībiešu karoga dienu Tartu.

 • Renāte Blumberga nolasa lekciju kursu “Lībiešu etniskā un kultūras vēsture” LU Svešvalodu fakultātes Somugru studiju bakalaura programmas studentiem.

 • Valts Ernštreits nolasa lekciju kursu „Lībiešu literārā valoda” Tartu Universitātē

2000. gads

 • Valts Ernštreits nolasa lekciju kursu „Lībiešu valoda” Budapeštas Universitātē.

 • Noorganizēta talka Brīvdabas muzeja lībiešu sētas sakopšanai.

 • Baiba Damberga saņem aģentūras Rīga – 800 prēmiju par ieguldījumu lībiešu kultūrā.

2001. gads

 • LKS pārstāvis Valts Ernštreits darbojas valsts programmas „Lībieši Latvijā” uzraudzības padomē.

 • Pēc LKS ierosmes Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atzīmē lībiešu sētas 30 gadu jubileju. Svētku programmu sagatavojis Lībiešu kultūras centrs.

 • Valts Ernštreits nolasa lekciju kursu Baltijas Starptautiskajā vasaras skolā Valmierā.

2002. gads

 • Sagatavots literatūras mēnešraksta “Karogs” lībiešiem veltītais numurs.

 • Vēstures doktora disertāciju “Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs” aizstāv Renāte Blumberga.

 • Valts Ernštreits iegūst maģistra grādu Tartu Universitātes Filozofijas fakultātes Igauņu un somugru valodu nodaļā.

2003. gads

 • Valts Ernštreits nolasa lekciju kursu „Lībiešu valoda” Latvijas Universitātē

 • Mazirbes Lībiešu tautas namā iekārtota Baibas Dambergas personālizstāde „Vārti”.

 • LKS vadītāja Gundega Blumberga iekļauta valsts mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” vadības padomes sastāvā.

2004. gads

 • Noorganizēts semināru cikls lībiešu valodas un kultūrvēstures pasniedzējiem. Nodarbības vada Dr. hist. Renāte Blumberga un Tartu universitātes doktorants Valts Ernštreits.

 • Atrasts P. Damberga 1960. gados sastādītās lasāmgrāmatas manuskripts.

 • Helsinkos, Baltijas kultūras centrā, sarīkota Baibas Dambergas personālizstāde.

 • Tartu universitātē starptautiskās Lībiešu draugu biedrības rīkotajā seminārā „Radu tautu kustība un lībiešu valodas pētīšana”. Referātu „Tartu Akadēmiskais radu tautu klubs un lībieši” nolasa Dr. hist. Renāte Blumberga.

 • Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lībiešu sētā atklāta muzeja fondu un lībiešu kultūras darbinieces Paulīnes Kļaviņas dāvināto etnogrāfisko un sadzīves priekšmetu ekspozīciju. Tā iekārtota tradicionālās -piektās – LKS rīkotās talkas laikā.

2005. gads

 • Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā noorganizēts Dzejas dienu pasākums, kas pilnībā notiek divās valodās: lībiešu un latviešu.

 • Mazirbē noorganizēta otrā lībiešu valodas runātāju nometne.

 • Noorganizēta talka Mazirbē Lībiešu tautas nama apkārtnes sakopšanai.

 • Sākas pirmie Lībiešu kultūras centra rīkotie lībiešu valodas runātāju kursi. Nodarbības reizi mēnesī vada Valts Ernštreits.

 • Sadarbībā ar Tartu Universitāti un Starptautisko lībiešu draugu biedrību noorganizēta otrā lībiešu valodas normēšanas konference. Tajā apstiprināti lībiešu valodas pareizrakstības likumi.

 • LKS pētniece Renāte Blumberga Dzimtās valodas biedrības (Emakeele Selts) arhīvā atrod lībiešu dzejnieka un sabiedriskā darbinieka Kārļa Staltes sarakstītās lībiešu ābeces un sākuma lasāmgrāmatas „Ābēd ja īrgandõks lugdõbrāntõz” manuskriptu.

 • Sākta lībiešu valodas un kultūras portāla livones.lv izveide.

 • Helsinku universitātē lekciju ciklā „Vārds Baltijas jūras somiem. Desmit skatupunkti uz identitāti” Renāte Blumberga nolasa referātu „Lībieši un viņu etniskā identitāte”.

 • Tallinā, Igauņu valodas institūtā, Radu tautu klubā (Hõimuklubi) pasākumā, kas veltīts Lībiešu karoga dienai, Renāte Blumberga nolasa referātu „Lībieši un viņu etniskā identitāte”.

 • Valts Ernštreits Latvijas Universitātē nolasa lekciju kursu „Lībiešu valoda”.

2006. gads

 • Gada pirmajā pusē reizi mēnesī Valta Ernštreita vadībā notiek lībiešu valodas runātāju iknedēļas nodarbības.
 • Sadarbībā ar Tartu Universitāti Sīkragā sarīkota trešā lībiešu valodas runātāju nometne. Trijās dienās lībiešu valodā pārtulkota luga, iestudēta un parādīta vietējiem skatītājiem.
 • Gada sākumā nodota publiskai lietošanai lībiešu kultūras un valodas portāla livones.lv testa versija. Visa gada garumā papildināta informācija, gatavoti tulkojumi angļu un lībiešu valodā, pilnveidota tehniskā bāze.
 • Dzejas dienu laikā Brīvdabas muzeja lībiešu sētā sarīkota dzejas stunda lībiešu un latviešu valodā, kas veltīta lībiešu pirmā dzejnieka Jāņa Prinča 210. dzimšanas dienai un Paulīnes Kļaviņas atcerei. Starptautiskās lībiešu draugu biedrības Latvijas nodaļas vadītājas Noras Ikstenas balvu par dzejas priekšnesumu saņem Zoja Sīle.
 • LKS biedre Renāte Blumberga par grāmatu „Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieki pie lībiešiem” saņem Latvijas Kultūras fonda piešķirto Spīdolas gada balvu humanitārajās zinātnēs un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Latvijas veicināšanas balvu, kā arī nominēta laikraksta „Diena” balvai kultūrā.
 • Valts Ernštreits pasniedz lībiešu valodu Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes Somugru valodu bakalaura programmā.
 • Baiba Damberga gatavo mācību grāmatas „Rāndakēļ, min jemākēļ” vizuālo sadaļu.
 • Gundega Blumberga ĪUMSIL sekretariāta uzdevumā sastāda 2006. gada Lībiešu gadagrāmatu.
 • „Latvijas Universitātes Rakstu” 708. sējumā publicēts Valta Ernštreita raksts „Lībiešu valoda medijos”, kurā apskatīta lībiešu valodas lietošana dažādos plašsaziņas līdzekļos Sējumā publicēts arī Renātes Blumbergas pētījums „Lībiešu valodas mācīšana Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu skolās 20. gadsimta 20. un 30. gados”.
 • Sadarbībā ar Līvõ kultūr sidām un portālu livones.lv. izraudzīts Valsts robežsardzes jaunbūvējamā kuģa nosaukums „Rānda”.

 • LKS organizē Baltijas somu mazāk lietoto valodu un reģionālo valodu Ziemeļvalstu-Baltijas-Krievijas tīkla semināru Latvijā. LKS šajā tīklā pārstāv lībiešu valodas pētniecības jomu.

 • Starptautiskajā konferencē „Nekrievu tautu pētīšana un identitāte Krievijas impērijā 1800-1855″, kas notika Somijā, Latvijas vienīgā pārstāve Renāte Blumberga nolasa referātu „A. J. Šēgrēna ekspedīcijas pie lībiešiem 1846. un 1852. gadā”.

2007. gads

 • Sagatavots publicēšanai un sadarbībā ar izdevniecību „Neputns” izdots albums „Lībiešu dzīve” (ar R. Blumbergas komentāriem latviešu, lībiešu un angļu valodā), kura manuskripts atrasts 2006. gadā Tartu.
 • Noorganizēta lībiešu valodas runātāju nometne Miķeļtornī (sadarbībā ar Tartu Universitāti). Strādājot četras dienas, pārtulkotas lībiešu valodā Mārtiņa Zīverta lugas „Kolka” 4 ainas un sagatavota izrāde ciema iedzīvotājiem.
 • Nodota publiskai lietošanai lībiešu valodas un kultūras portāla livones.lv pirmā kārta ar informāciju trīs valodās: lībiešu, latviešu un angļu.
 • Sagatavots Pēterim Dambergam veltīts Lībiešu valodas dienas sarīkojums Rīgā uz kuģa „Noass”.
 • Sagatavots raksts par lībiešu stāvokli mūsdienu Latvijā krājumam „Mazākumtautības Latvijā”.
 • Turpināts lībiešu valodas mācību grāmatas “Rāndakēļ, min jemākēļ” sagatavošana.
 • Žurnālā „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” A daļas 4. numurā publicēts. Renātes Blumbergas raksts ‘Ziņas par lībiešiem Igaunijas avotu krātuvēs”.

2008. gads

 • Dziesmu svētku laikā SIA Niceplace stendā Rīgā, Vērmanes dārzā, atvērts Lībiešu informācijas punkts, kur katru dienu bija iespēja saņemt informatīvus materiālus un uzziņas par lībiešiem, iegādāties grāmatas, albumus un citus izdevumus, kā arī tikties ar dažādu lībiešu organizāciju un citu nodibinājumu pārstāvjiem.

 • Noorganizēts lībiešu mūzikas koncerts Vērmaņdārza estrādē. Pēc Valta Ernštreita ierosinājuma lībiešu komponistes Ullas Ernštreites vadībā šim koncertam tiek izveidots jauniešu ansamblis. Ansambļa dalībnieki par tā nosaukumu izvēlas “Nurmorkestra”, taču pēc V. Ernštreita ierosinājuma maina to uz lībisko nosaukumu “Nurmorkestõr” ‘lauka orķestris’.

 • Sadarbībā ar Tartu Universitāti notiek piektā lībiešu valodas runātāju nometne. Dalībnieki no Latvijas un Igaunijas pulcējās Miķeļtornī.
 • LKS piedalās Dzimtās valodas biedrības (Emakeele Selts) sapulcē, kurā atver divas grāmatas: Tīts Reins Vītso “Lībiešu valoda un Baltijas jūras somu valodu ainavas” un Ilse Lehiste, Pire Terasa, Valts Ernštreits, Pertele Lipuss, Karls Pajusalu, Tūli Tuiska, Tīts Reins Vītso “Livonian Prosody” (Lībiešu valodas prozodija).

 • Visu gadu turpinās darbs pie lībiešu kultūras un valodas portāla livones.lv satura atjaunošanas un papildināšanas.
 • Izveidoti īstermiņa informācijas punkti par lībiešiem gadatirgū Brīvdabas muzejā, Lībiešu svētkos Mazirbē, sadarbībā ar Starptautisko lībiešu draugu biedrību – Mārtiņdienas gadatirgū Helsinkos.
 • Kopā ar Tartu Universitāti un Igauņu valodas institūtu sākts darbs starptautiskā ilgtermiņa projektā par lībiešu valodas arhīva izveidi. Projektā iesaistīta Tartu Universitāte (Igaunija), Helsinku Universitāte (Somija), Vietējo Valodu pētniecības centrs (Somija) Igauņu valodas institūts (Igaunija), Līvõ Kultūr sidām (Latvija).
 • „Latvijas Universitātes Rakstu” 727. sējumā ievietots Renātes Blumbergas raksts „Pirmās lībiešu lasāmgrāmatas – ieskats tapšanas vēsturē”. Valts Ernštreits šajā sējumā sniedz ieskatu lībiešu literārās valodas vēsturē, tās sākumu datējot ar 1863. gadu un pusotra gadsimta vēsturi sadalot četros periodos.

 • Renāte Blumberga nolasa lekciju kursu “Lībiešu etniskā un kultūras vēsture” LU Svešvalodu fakultātes Somugru studiju bakalaura programmas studentiem.

2009. gads

 • Visu gadu turpinās lībiešu kultūras un valodas portāla livones.lv satura atjaunošana un papildināšana.
 • 18. martā Pērnavā un Tartu notikusi portāla Livones.lv prezentācija Igaunijā, abās vietās noorganizēti “Nurmorkestõr” koncerti.
 • Ar VKKF un Norpdplus programmas atbalstu portālā livones.lv izveidotas jaunas sadaļas: Diskusijas, Organzācijas un Kopiena.
 • LKS un Starptautiskā Lībiešu draugu biedrība vienojas par klaviatūras draivera standartu lībiešu valodai (nepieciešamajām rakstzīmēm).
 • Izstrādāti klaviatūras draiveri Macintosh sistēmai, kas ievērojami atvieglo rakstīšanu lībiešu valodā.
 • Pēc LKS pasūtījuma izstrādāti klaviatūras draiveri Windows XP sistēmai. Pasūtīti arī draiveri Windows Vista un Linux.
 • Portāla sadaļā Kopiena sākas trešdienas vakaru čati stundas garumā lībiešu valodā. Moderators Valts Ernštreits.

 • Pasākuma „Baltās naktis” laikā Vecrīgā noorganizēta iespēja noskatīties trīs dokumentālās filmas par lībiešiem un viņu dzīves telpu.
 • LKS piedalās Mārtiņdienas gadatirgū Helsinkos, kuru apmeklēja arī Somijas Republikas prezidente Tarja Halonena. Līvõ kultūr sidām uzdāvina Somijas prezidentei LKS veidoto albumu “Lībiešu dzīve”.
 • Eiropas Valodu dienas pasākumos LKS organizē Lībiešu valodas nodarbības, tās vada Baiba Damberga.

 • Līvu fonda kopsapulcē LKS kļūst par jaundibinātās organizācijas galveno partneri. Abas organizācijas vienojas par visciešāko sadarbību, kopīgi rūpējoties par lībiešu tautas interesēm un vajadzībām un kopīgi pārstāvot lībiešu intereses visos līmeņos gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā.

2010. gads

 • Košragā notiek LKS, Starptautiskās lībiešu draugu biedrības un Tartu Universitātes seminārs, kas veltīts informācijas apmaiņai un lībiešu valodas jautājumiem. Tajā apsprieda ar elektroniska lībiešu valodas mācību palīglīdzekļa izveidi saistītus jautājumus (Kurzemes lībiešu-Salacas lībiešu-igauņu-somu-latviešu salīdzinošā vārdnīca – Tartu Universitāte, LKS, Līvu Fonds; Tīta Reina Vītso veidojamā lībiešu-latviešu-igauņu vārdnīca, kas kļūs par lielāko lībiešu valodas vārdnīcu lībiešu pastāvēšanas vēsturē; Igauņu valodas institūta veidoto elektronisko lībiešu valodas arhīvu u.c.).
 • Eirovīzijas nacionālajā atlasē iekļūst dziesma lībiešu valodā ar V. Ernštreita vārdiem.
 • Turpinās regulāra lībiešu kultūras un valodas portāla livones.lv satura atjaunošana un papildināšana.
 • Pēc LKS ierosmes Tartu Universitātes bibliotēkas tīmekļa sistēmā izveidota sadaļa “Lībiešu valoda un kultūra” un sākts ilgtermiņa projekts par bibliotēkā esošo ar lībiešiem saistīto skenēto materiālu izvietošanu. LKS sagatavojis ieteikumus par skenējamajiem materiāliem
 • LKS pētnieks Valts Ernštreits kopā ar Tartu Universitātes un Igauņu valodas institūta pārstāvjiem piedalās ekspedīcijā pie Kanādā dzīvojošās Grizeldas Kristiņas, kura šogad nosvinējusi 100 gadu jublileju un joprojām izcili runā dzimtajā lībiešu valodā. Kanādā V. Ernštreits nolasa arī referātu Kanādas Somugru studiju asociācijas 17. konferencē.
 • LKS pētnieki R. Blumberga (grāmatas redaktore un autore) un V. Ernštreits (autors un tulkotājs) piedalās Igauņu valodas fonda „Eesti Keele Sihtasutus” paspārnē topošā rakstu krājuma par lībiešiem izveidē.

2011. gads

 • Apstiprināta starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada programma.
 • 23. februārī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisiju iepazīstina ar starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada programmu.
 • Starptautiskās dzimtās valodas dienai veltīti pasākumi tiek organizēti Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (23. februārī), Pāles pamatskolā (25. februārī), Kolkas pamatskolā u.c.
 • 17. un 18. martā Igaunijā – Pērnavā, Kihnu un Manijas salā, Metsapoles un Kilingi-Nemmes skolā – noorganizēti pieci Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada pasākumi.
 • Izsludināti zīmējumu konkursi Kārļa Staltes lībiešu ābeces ilustrācijām un saņemti vairāk nekā simt zīmējumu no Kolkas un Pāles skolas.
 • 25. maijā kopā ar Tartu universitāti noorganizēta trešā lībiešu rakstu valodas diena.
 • 5. jūnijā Kolkā, līvu centrā „Kūolka”, atklāta trešā lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu ceļojošā izstāde „Līvõd kuņšt” (Lībiešu māksla).
 • 15. jūlijā Brīvdabas muzejā atklāta trešā lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu ceļojošā izstāde „Līvõd kuņšt”.
 • 5. septembrī Ventspils galvenajā bibliotēkā atklāta trešā lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu izstāde „Līvõd kuņšt”.
 • 16. septembrī R. Blumberga un V. Ernštreits referēja Ventspils konferencē „Lībieši: vēsture, valoda, identitāte”.
 • 6. un 7. oktobrī sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru Viļņas Universitātē noorganizēts pasākums, lai iepazīstinātu Lietuvas augstskolu studentus, docētājus un visus interesentus ar lībiešu valodu, kultūru, mākslu un vēsturi. Piedalījās V. Ernštreits.
 • 29. septembrī Rīgā, Eiropas mājā sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūrun Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju noorganizēts lībiešu kultūras vakars..
 • 4. novembrī Latvijas vēstures muzejā noorganizēti trīs Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada pasākumi: pirmā Livonikas konference „Lībieši: valoda, vēsture un kultūra”, Igaunijā izdotā rakstu krājuma „Lībieši: valoda, vēsture un kultūra” („Liivlased: keel, ajalugu ja kultuur”) un Valta Ernštreita monogrāfijas „Lībiešu rakstu valoda” atvēršanas svētki. Konferenci atklāja Valsts prezidents A. Bērziņš.
 • 17. novembrī sadarbībā ar Starptautisko lībiešu draugu biedrību un Tuglasa biedrību Helsinkos (Somijā) noorganizēts Lībiešu kultūras vakars un iekārtota lībiešu mākslas izstāde.
 • 25. novembrī kopā ar Starptautisko lībiešu draugu biedrību un Tartu universitāti Tartu noorganizēta starptautiska zinātniska konference „Lībieši: zeme, tauta vēsture”. Konferences darbā piedalījās Igaunijas prezidents T. H. Ilvess.
 • Izdots dzejas krājumu lībiešu un latviešu valodā „Kui sūolõbõd līvlizt/Kā iznirst lībieši”. Atvēršanas svētki 8. decembrī.
 • Sadarbībā ar Igaunijas Dzimtās valodas biedrību izdota Kārļa Staltes „Ābece un sākuma lasāmgrāmata”.
 • Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru uzdota brošūra „Lībieši 44 atbildēs”.