Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

Lībiešu (līvu) etnosa, tā valodas un kultūras ilgtspējīgai saglabāšanai un tālāk nodošanai no 2009.gada līdz 2012.gadam valsts plāno atvēlēt gandrīz 400 000 latu. Tā 2008. gada 29. jūlijā ziņoja LETA.

Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta programma “Lībieši Latvijā 2008.–2012. gads”, kuras mērķis ir noteikt valsts politiku lībiešu (līvu) etnosa, tā valodas un kultūras ilgtspējīgai saglabāšanai un tālāk nodošanai. Ņemot vērā to, ka šī mērķa sasniegšanai nepieciešama dažādu jomu un līmeņu institūciju un dažādu sabiedrības sektoru koordinēta darbība, programma iezīmē virzienus, kuros jāattīsta starpinstitucionālās un starpnozaru sadarbības formas un partnerattiecības, skaidroja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.

Programmā “Lībieši Latvijā 2008.–2012. gads” uzsvars tiek likts uz kultūras tālāknodošanas, mūsdienīgas praktizēšanas iespēju nodrošināšanu un paplašināšanu, īpaši akcentējot kopienas dzīves stiprināšanu. Tas darāms gan virtuālā, gan ģeogrāfiski lokalizētā veidā, pirmkārt, iesaistot jauniešu mērķauditorijas, kā arī līdz šim mazāk aktīvus interesentus, kas vēlas praktizēt kādas lībiskuma izpausmes. Jāpaplašina to indivīdu loks, kam lībiešu etnosam raksturīgās izpausmes ir vai var kļūt par vienu no vērtībām un identitātes sastāvdaļu, norāda integrācijas sekretariātā.

Mērķis ir saglabāt, popularizēt un attīstīt lībiešu (līvu) valodu, kultūras un vēstures mantojumu, iesaistīt to mūsdienu kultūras, tautsaimniecības un sociālajos procesos, radīt apstākļus etnosa identitātes apziņas nostiprināšanai un brīvai attīstībai atbilstoši Latvijas Satversmei un starptautiskajām normām.

Programmā izvirzīto mērķu sasniegšanai paredzēts izmantot valsts institūcijām piešķirtos tiešo funkciju veikšanai paredzētos ikgadējos un papildu budžeta līdzekļus. Paredzēts, ka, sākot no 2009. gada, katru gadu Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atbilstoši plānotajiem pasākumiem pieprasa papildu nepieciešamo budžeta finansējumu nākamajam gadam. Papildu finansējums jaunās politikas iniciatīvas ieviešanai 2009.gadā nepieciešams 91 010 latu apjomā, 2010. gadā – 94 200 latu, 2011. gadā – 95 200 latu, savukārt 2012. gadā – 99 230 latu apjomā, aprēķinājuši programmas autori.

Pēc http://www.apollo.lv/