Sākums / Cilvēki / Personālijas

Valodniece Tūli Tuiska (26.01.1979.) dzimusi Tartu. Mācījusies Raplas apvienotajā ģimnāzijā. Studējusi Tartu Universitātē, kur 2015. gadā aizstāvējusi doktora disertāciju par lībiešu valodas prosodiju.

Kopš 2005. gada strādā Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūtā, kur līdztekus pētnieces darbam kopš 2007. gada māca lībiešu valodu.

Tūli Tuiskas zinātniskās intereses galvenokārt saistītas ar lībiešu valodu, īpaši ar fonētikas un fonoloģijas jautājumiem („Lībiešu vārdu prosodija”, 2015); „Livonian prosody” („Lībiešu prosodija”, 2008; „Lībiešu valodas fonētiskās sistēmas un izrunas galvenie raksturlielumi”, 2016; „Lauztā toņa akustika lībiešu valodā”, 2015 u.c. Pētījumi balstīti gan uz Igaunijas arhīvos atrodamajiem lībiešu valodas paraugiem, gan ekspedīcijās pie pēdējiem lībiešu kā dzimtās valodas pratējiem iegūtajiem valodas ierakstiem.

Tūli Tuiska (Tuuli Tuisk).

Līdztekus lingvistiskajiem pētījumiem T. Tuiska iesaistījusies vairākos lībiešu valodas avotu digitalizācijas un datubāžu sastādīšanas projektos, nozīmīgākie ir lībiešu valodas izlokšņu korpusa sagatavošana Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūta izveidotā igauņu valodas izlokšņu korpusa ietvaros, A. J. Šēgrēna un F. J. Vīdemaņa Livische Grammatik nebst Sprachproben un Livisch–deutsches und deutsch–livisches Wörterbuch (1861) lībiešu–vācu vārdnīcas daļas elektroniskās versijas sagatavošana un lielākā lībiešu valodas izlokšņu tekstu krājuma – Oskara Loritsa lībiešu teiku arhīva – digitalizācija. Viņa sagatavojusi Kārļa Staltes sastādītās lībiešu ābeces igauniskos tulkojumus un ilglaicīgā lībiešu pētnieka Eduarda Vēri materiālu krājumu Liivi rahva keel ja meel. Eduard Vääri uurimused liivlastest ja liivi keelest („Lībiešu tautas valoda un prāts. Eduarda Vēri pētījumi par lībiešiem un lībiešu valodu”, 2016).

T. Tuiska ir Starptautiskās lībiešu draugu biedrības biedre un sekretāre.