Sākums / Cilvēki / Personālijas

Pauls Ariste (Paul Ariste, dzimis Bergs (Berg);3.02.1905.–2.02.1990.) bija igauņu valodnieks, viens no igauņu fonētikas zinātnes pamatlicējiem, kā arī lībiešu valodas pētnieks.

P. Ariste 1929. gadā absolvējis Tartu Universitāti. 1933. gadā sācis tajā docēt, no 1944. gada — profesors. 1939. gadā aizstāvējis doktora disertāciju “Hījumā dialekta skaņas” (Hiiu murrete häälikud). No 1944. līdz 1977. gadam vadījis Somugru valodu katedru. No 1954. gada — Igaunijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis.

Pauls Ariste (Paul Ariste).

Pauls Ariste ir igauņu eksperimentālās un teorētiskās fonētikas pamatlicējs, igauņu leksikas cilmes skaidrotājs, izlokšņu un vecākās rakstu valodas pētnieks. P. Ariste pētījis arī karēļu, ižoru, vepsu, votu un lībiešu valodu un bijis ievērojams speciālists Baltijas jūras somugru valodu salīdzināmajā gramatikā, kā arī šo valodu kontaktos ar citu saimju valodām. Pēc viņa ierosmes Igaunijas Zinātņu akadēmija tika nodibināts Somugru valodu sektors, ko viņš pats pirmais arī vadīja no 1957. līdz 1960. gadam. Pēc viņa iniciatīvas atjaunota igauņu „Dzimtās valodas biedrības gadagrāmata” (1955) un dibināts starptautisks žurnāls Sovetskoje Finno-ugrovedeņie (1965; kopš 1990. Linguistica Uralica).

Aristes darbs somugristikā ticis augstu novērtēts. Viņš bija Igaunijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1965), Nopelniem bagātais zinātnieks (1966), Helsinku, Tamperes, Segedas un Latvijas Valsts universitātes goda doktors, Somijas Zinātņu akadēmijas, Somijas akadēmijas, Ungārijas Zinātņu akadēmijas, Esperanto akadēmijas, kā arī dažādu Igaunijas, Somijas un ASV zinātnisko biedrību goda biedrs vai ārzemju loceklis.

1998. gadā Tartu Universitātes Filozofijas fakultātē nodibināts Aristes Somugru tautu centrs. Kopš 2005. gada tiek pasniegta Paula Aristes medaļa.