Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīts norādāmo vietniekvārdu (seļļi, tūoļi, seļļi-tūoļi) lietojums, izveide un to sematiskās funkcijas.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas III” (“Studies on Livonian III”). 2018

Pilns raksts: Marili Tomingas, Norādāmie vietniekvārdi lībiešu valodā – morfosintaktiskais pielietojums un semantiskā funkcija = Demonstrative proadjectives in Livonian – morphosyntactic use and semantic functions [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]