Lingua / Publikācijas

Rakstā dokumentēta lībiešu kultūras mantojuma, īpaši lībiešu valodas, pieejamība Lībiešu krastā.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas III” (“Studies on Livonian III”). 2018

Pilns raksts: Baiba Šuvcāne, Valts Ernštreits, Lībiešu mantojums Lībiešu krastā = Chasing Livonian heritage on the Livonian Coast [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]