Lingua / Publikācijas

Rakstā, apkopojot iepriekšējo pētījumu atziņas, aprakstītas ārvietas locījumu funkcijas un lietojums lībiešu valodā.

ESUKA / JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.

Pilns raksts: Rogier Blokland, Nobufumi Inaba, Ārvietas locījumi Kurzemes lībiešu valodā = The l-cases in Courland Livonian [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]