Lingua / Tuņšlimizt

Kēra tuņšlõb mūši vāldamiersūomõ kēļši produktīvizt tīemizsõnātultõks jaggõ, īžkiz frekventatīvidi l-tultõkši līvõ kīelsõ, nänt jeddõtulmizt kui ne ātõ vīţõd. Tuņšlõks alīzõks ātõ tietõd iļ 15 l-tīedõksõks tīemizsõnā. Kēras vaņţlõb, kui frekventatīvõd tīemizsõnād formõd ātõ līvõ kīels vīţõd ja või ne ātõ frekventatīvõd ka tǟntõks pūolst. Tīemizsõnā vizāks tīemizõks um tǟdzi täm tultõks alīz vȯlmi; kēra kōļõb klīerõ või līvõ ltultõksõks tīemizsõnādõn um alīztõv. Vel sōb tuņšlõd kēras se, või frekventatīvõd tultimi um līvõ kīels vel produktīv ja kui ātõ frekventatīvõd tultõkst sõnāviļļõ lǟnõd.

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Santra Jantunen, Produktīvit ja äbproduktīvit vaili rubīž: või līvõ kīel frekventatīvtīemizsõnād ātõ derivatīvizt agā sõnāviļļõ lǟnõd? = The order between productivity and non-productivity – are Livonian frequentative verbs derivatives or lexicalised? [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]