Lingua / Tuņšlimizt

Se kēra tuņšlõb mȭitõksvärbidi līvõ kīelsõ ja nänt tultõkst tulbiz āiga kopulaks. Pǟažālistõz um vaņţõltõd värbidi līdõsǭdõ ja īedõ. Nēḑi um tazāntõd värbõdõks tūlda ja lǟdõ. Amād vīž värbõ võibõd ulzkītõ mȭitõkst. Vȱldantõs värbstõ ja konstruktsijst, või se um pǟtǟtõks agā set kūorali tǟntõks. Tuņšlõks nägțõb, ku amā rovvīți mȭitõksvärb um īedõ, mis sōb kȭlbatõd konstruktsijs translatīvõks. Tuoi sagdi mȭitõksvärb um sǭdõ, bet se um lieudtõb emmit vaimližis tekstis. Võib vȱlda, ku se um kontaktkīeld mȯj. Kazāndõkst mȭitõks > tulbiz āiga kopula nägțõb set līdõ. Se kītõb pakāndim vȯlmizt, bet vel võib se kītõ mȭitõkst ja modālizt tǟntõkst.

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Miina Norvik, Mȭitõksvärbõd līvõ kīelsõ ja nänt kȭlbatõmi tulbiz āiga ulzkītõmiz pierāst = Change-of-state predicates and their use for expressing the future: the case of Livonian [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]