Start page / Events / 2020

Līvõd! Akkõgõm tīe jūr, laz īdskubs võigõm pīlõ iļ āigad!

Valt Ernštreit. Līvli, LI Līvõd institūt jūodiji

14/04/2020

2020. āigast īrgandõks līvõd jelāmizõs īeb mīelõ kuolm tǟdziz ažā pūolst. Ežmi um līvõd sēļtšõd ja LI Līvõd institūt ītiz tieut iļ Līvõd īlma panmiz UNESCO Äbmateriāliz kultūr pierāndõks nimkēra sillõ. Tuoi um kōd, Līvõd īlma pierāst tǟdzizt rovzt nimkēras vȯnd līvliz – Irmgard Tserbah ja Alvīne Veinberga – igābiz armõ novvõm lēmi. Ja se kuolmõz – COVID19 pandēmij, mis nemē lǟlam kat um laskõn Lețmō pǟl, mõitizõks tīend jegāīd rištīng jegāpäuviži tīe irdõkši ja pand mõtlõm iļ sīe, kui abbõrz võib vȱlda nei īžkiz rištīng, ku ka tīera rovz jelāmi.

Laz sīest mõtkõd āigast īekstõ pǟlõ ka vǟrtlizt tīedõd līvõd mūpiz pǟva pierāst, ja jegāikš līvli jemīņ mõtlõks ja ūoļikšõks iļ līvõd tulbizāiga, LI Līvõd institūt kutsūb ämḑi līvliži akkõ sīe jūr, mis Lauri Kettunen eņtš āigal nimtiz “julgizõks līvlizit pästāmiz tīekõks” – um kuoŗŗõmõst īdõkubbõ ämḑi nēḑi ležglimiži ja kougõmiži idējḑi ja tīeḑi, mis um vajāg līvõ kultūr prațțimiz pierāst nei mäddõn tämpõ, ku ka tulbizt sugkazāmõdõn.

Sīepierāst LI Līvõd institūt pōlab jegāīdtõ līvlizt, līvõd sēļtšidi, līvõd pierāndõks prațțimiz entuziastidi sōtõ eņțš tōmiži, plōnidi, mõtkīdi, idējḑi ja aŗŗimiži iļ sīe, mis vȯlks tīedõb līvõ kīel, kultūr, irdõkst prațțimiz ja jeddõpēḑõn āndamiz pierāst  – laz kui piškīzt agā sūrd ne vȯlkstõ. Sīestõ set līvlizt īž võibõd loptāntõ iļ sīe, või līb ja mingi līb līvõd tulbizāiga.

Um jo tǟdzi se, laz mēg īdskubs võigõm kītõ, ku mēg tīedam, mis ja kui um tīemõst; ku mūoštam nei sīe, mis mēg sōm tīedõ īž, ku ka sīe, mis pierāst mäddõn um vajāg abliz käd – ka Lețmō käd, mis eņtš āigal um kītõn ja vizāstõn eņțš tōmiz sīe ab tarmõ, laz kil āigiņ iļ sīe um mǟdlõmõst.

Jeddõpanmiži, pōlaks, sōtigid 15. maij sōņõ LI Līvõd institūt e-pošt adres liv@lu.lv pǟl. Amād idējd ja plōnõd sōbõd īdõkubbõ pandõd ja kȭlbatõd dokuments, mis um kēratõmõst Līvõd īlma UNESCO nimkerrõ panmiz pierāst, ja ka jeddõpandmizt pierāst, mis vȯlks tarmõmõst setmiņ vald institusijdõn.

Mēg, līvõd, ūom vizād. Mäddõn um seļļiztõks īemõst ka jeddõpēḑõn!