Lībiešu institūts / Projekti / Pētnieciskie projekti

Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”
(2020–2022)
VPP-IZM-DH-2020/1-0001

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Sasniegtie rezultāti

Zinātnisko darbsemināru, konferenču un semināru organizēšana

Lībiešu vasaras universitāte (LSU 2021). 31.07.–08.08.2021. Rīko: LU Lībiešu institūts un Tartu Universitāte (ASTRA Project PER ASPERA). Atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra. Par programmu, mācībspēkiem un citu informāciju var uzzināt šeit. Par programmu, mācībspēkiem un citu informāciju var uzzināt šeit. Preses ziņojums Delfi.lv.
Rīkotie seminari:

36. starptautiskā somugristikas studentu konference IFUSCO. Rīgā, Tiesšaistē. 11.05.2021.–12.05.2021. Rīko: LU Lībiešu institūts (Elvīra Kalniņa, Annija Lazdiņa). Mājaslapa: http://ifuscoriga.lu.lv/. Programma pieejama šeit. Tēžu grāmata pieejama šeit. Facebook lapa. VKontakte lapa.

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Zinātnisks seminārs un diskusija “Digital Approaches to Endangered Language Communities: a Nordic Perspective”, organizēts starptautiskās konferences “Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference” ietvaros. Rīga, 20.10.2020. DHN2020 Conference ProgrammeDarbsemināra videoieraksts apskatāms LU Lībiešu institūta YouTube kanālā.

Dalība zinātniskajās konferencēs, semināros, darbsemināros un diskusijās

Balodis, UldisExploring Lutsi isoglosses and subdialect divisions“. XIII Starptautiskajā baltistu kongress = XIII Tarptautinis baltistų kongresas. Rīga, Latvija (Zoom). Kongresa programmu var apskatīt šeit un konferenču tēzes var apskatīt šeit. 13.–15.10.2021.

Dailidėnaitė, Milda. “Functions and further developments of Livonian and Latvian indirect imperatives”.XIII Starptautiskajā baltistu kongress = XIII Tarptautinis baltistų kongresas. Rīga, Latvija (Zoom). Kongresa programmu var apskatīt šeit un konferenču tēzes var apskatīt šeit. (13.–15.10.2021.)

Ernštreits, Valts. Elektroniskiem resursi un rīki lībiešu valodai un kultūrai. Krievijas Federācijas tautu elektroniskā rakstība – 2021 un IWCLUL2021 / The Electronic Writing of the Peoples of the Russian Federation 2021 and the Seventh International Workshop for Computational Linguistics of Uralic Languages (IWCLUL2021)Tiešsaistē, (Siktivkarā, Komi Republikā). 23.–24.09.2021.

Miina Norvik, Uldis Balodis, Valts Ernštreits, Gunta Kļava, Helle Metslang, Karl Pajusalu & Eva Saar. Typological convergence in the Central Baltic area. 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE2021). Apsiprinātie pētījumiProgramma. 01.09.2021.

Dailidenaite, Milda. Lībiešu jusīva morfosintaktiskā variācija. Jauno pētnieku diena. Zoom. 21.05.2021.

Kalniņa, Elvīra. Livonian phraseology in the New Testament’s (“Ūž Testament”) 1942 edition.International Finno-Ugric Students’ Conference XXXVI. Rīga, Latvija. Zoom. 12.05.2021. http://ifuscoriga.lu.lv/

Dailidenaite, Milda. Indirect imperatives in Livonian and Latvian folk songs. International Finno-Ugric Students’ Conference XXXVI. Rīga, Latvija. Zoom. 12.05.2021. http://ifuscoriga.lu.lv/

Ernštreits, Valts. Lībiešu valodas un kultūras digitālie resursi. LIKTA/VARAM Digitālā nedēļā 2021 seminārs “Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai”Video ierakstsProgramma. 24.03.2021.

Ernštreits, Valts; Dailidėnaitė, Milda; Lazdiņa, Annija; Kalniņa, Elvīra. “Dažādu jomu datu integrācija kā iespēja starpnozaru pētījumu veikšanai: lībiešu modelisLiepājas Universitātes 27. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Digitālo humanitāro zinātņu panelis “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: pieredze un sadarbība”. Pilna konferences programma pieejama šeit. 10.–11.03.2021.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021–2027 izstrādes diskusijā LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits par Kurzemes valodas un nemateriālā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, kultūras pieejamību reģionos un digitālo resursu izmantošanu. 19.02.2021.

Ernštreits, Valts. Baltijas jūras somi Latvijā. 3. virtuālais Zemgales Krieviņu saiets (Lietuva–Latvija). Tiešsaistē: Zoom. 30.11.2020. [Semināra ieraksts tiks pievienots vēlāk].

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Can Christmas gifts ensure language acquisition? Experiences with teaching Livonian. Foundation for Endangered Languages Annual Conference: FEL24. Tiešsaistē, 23.–25.09.2020. Tēžu buklets. Londona: Foundation for Endangered Languages, Londonas Universitātes koledža, 2020. 18.–19. lpp.

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Taking the Livonians into the Digital Space. The Digital Humanities in the Nordic Countries 5th conference. Rīga, 20.10.–23.10.2020. Latvija: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūt, 2020. 60.–64.lpp., ISBN 978-9984-893-46-4. DOI 10.5281/zenodo.4313141. Konferences mājaslapa: http://dig-hum-nord.eu/conferences/dhn2020.

Ernštreits, Valts. Elektroniskie resursi lībiešu valodai. LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcija “Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā. 05.03.2020.

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute. Rudens seminārs „Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses“. Tallina: Eesti Keele Instituut. 12.11.2020.

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian InstituteMeeting DH institutions in Latvia. Rīga: RTU. 16.11.2020.

Publikācijas un raksti

Šuvcāne, Baiba. Kādas senas fotogrāfijas stāstsMēneša priekšmets 11/2020. Livones.net, 09.11.2020.

Šuvcāne, Baiba. „Jaunā Derība” lībiešu valodāMēneša priekšmets 12/2020. Livones.net, 12.12.2020.

Šuvcāne, Baiba. Viktors Bertholds — lībietis, zvejnieks un dziednieks. Mēneša priekšmets 01/2021. Livones.net, 08.01.2020.