Lībiešu institūts / Projekti / Pētnieciskie projekti

Pēcdoktorantūras atbalsta projekts

Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527

(2020–2022)

Projekta mērķis ir, balstoties uz Latvijas otrās pamatvalodas un vienlaikus arī Eiropas apdraudētākās valodas – lībiešu valodas – situāciju un vajadzībām, kā arī citu apdraudēto valodu pieredzi, pielāgot Eiropas Padomes Eiropas valodu prasmes līmeņu vadlīnijas izzūdošo valodu prasmes noteikšanai un apguvei, sekojoši pārbaudīt to darbību praksē, izveidojot empīriskus ieteikumus tālāku sistemātisku lībiešu apguves instrumentu veidošanai, un piedāvāt projekta rezultātā tapušo un praksē aprobēto vadlīniju interpretāciju brīvai tālākai izmantošanai un attīstīšanai izzūdošo valodu kopienām un to saglabāšanā iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu efektīvāku mazo valodu pārvaldību un ilgtspēju. Eiropas valodu prasmes līmeņi Eiropā un citur tiek izmantoti valodas prasmes noteikšanai un mūsdienās ir arī pamats secīgai un sistemātiskai valodu apguvei.

Projekta ietvaros tiek apzināta situācija lībiešu valodas apguvē un uzturēšanā, kā arī citu izzūdošo valodu pieredze, kā arī izstrādātas publiski pieejamas izzūdošajām valodām pielāgotas Eiropas valodu prasmes līmeņu vadlīnijas, kas izmantojamas šādu valodu efektīvu apguves sistēmu veidošanā un ilgtspējas nodrošināšanā.

Projekta rezultāti var būtiski palīdzēt mazo un izzūdošo valodu daudzveidības saglabāšanā pasaulē, uzlabot šī darba efektivitāti un prestižu, kas ir īpaši nozīmīgi mazo resursu valodām, tāpat novērst izzūdošo valodu runātāju lingvistisko diskrimināciju.

Projekta vadītāja: LU Lībiešu institūta pētniece, Dr. philol. Gunta Kļava, gunta.klava@lu.lv

Projektā plānotas piecas aktivitātes:

  1. Lībiešu valodas apguves un uzturēšanas situācijas apzināšana.
  2. EVPL vadlīniju pielāgošana lībiešu valodas saglabāšanas un apguves vajadzībām.
  3. Citu Eiropas apdraudēto valodu pieredzes apkopošana lībiešu valodai pielāgoto EVPL vadlīniju modeļa kontekstā un EVPL vadlīniju pielāgošanas principu izstrāde apdraudētajām valodām.
  4. Lībiešu valodai pielāgotajās EVPL vadlīnijās balstītu ieteikumu sagatavošana lībiešu valodas apguves instrumentu veidošanai un ieteikumu sagatavošanās laikā radušos korekciju ieviešana EVPL vadlīniju piemērošanas principos apdraudētajām valodām.
  5. Projekta rezultātu sagatavošana brīvpieejas lietošanai.

Projektā top lībiešu valodas situācijas pārskats, lībiešu valodas apguvei pielāgotas EVPL vadlīnijas, sadarbībā ar citu izzūdošo valodu pētniecības iestādēm un organizācijām Eiropā izstrādāts principu modelis EVPL vadlīniju pielāgošanai apdraudētajām valodām, ietverot ieteikumus zinātniski pamatotas lībiešu valodas apguves sistēmas un jaunu valodas apguves instrumentu veidošanai. Ar projekta rezultātiem būs iespējams iepazīties gan populārzinātniskās publikācijās un dažādos projekta tematikai veltītos publiskos pasākumos (16), gan tīklošanās semināros (2), gan arī zinātniskās konferencēs un semināros (5) un zinātniskajos rakstos (3). Projekta rezultāti tiks publicēti šajā mājaslapā brīvai lietošanai un tālākai attīstīšanai.

Projekta rezultāti 1. ceturksnī (2020. gada februāris–aprīlis)

Sākti nepieciešamie darbi pētījuma vajadzībām nepieciešamo izejas datu ieguvei un priekšizpēte, tostarp valodas situācijas, prasmes un apguves vajadzību noskaidrošanai izstrādāta un sākta anketēšana un intervēšana, kā arī iegūti pirmie rezultāti, tāpat veikta lībiešu valodas apguves situācijas un iespēju apzināšana. Atbilstoši šiem pasākumiem īstenotas arī vairākas citas projekta aktivitātes.

Atbilstoši pirmsizpētes rezultātiem sagatavoti metodiskie norādījumi lībiešu valodas stundu sagatavošanai Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā TV kanālā un tīmekļa vietnē tavaklase.lv, kā arī novadīta pirmā ievadstunda.

Sagatavots un nolasīts referāts par lībiešu valodas lomu valodas ainavā mūsdienās LU Latviešu valodas institūta rīkotajā akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atcerei veltītajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Valoda sabiedrībā”. Lībiešu valodas izmantošanai valodas ainavā publiskajā telpā ir liela loma tās simboliskās vērtības, identitātes būtiskas sastāvdaļas un arī prestiža apziņai kopienā un visā sabiedrībā kopumā; tas atklāj arī iespēju ietekmēt un veicināt valodas vitalitāti un varbūt pat valodas lietojumu.

Iesniegts pieteikums dalībai starptautiskā konferencē “Teaching and Learning Resources for Endangered Languages” kas norisināsies tiešsaistē, 2020. gada 23.-25. septembrī un kuru organizē University College London (UCL) Lielbritānijā.

Projekta rezultāti 2. ceturksnī (2020. gada maijs–jūlijs)

Tika turpināti darbi pētījuma vajadzībām nepieciešamo datu ieguvei un apstrādei, tostarp valodas situācijas, prasmes un apguves vajadzību noskaidrošanai tika turpināta intervēšana, tāpat veikta lībiešu valodas apguves situācijas un iespēju apzināšana. Atbilstoši šiem pasākumiem īstenotas arī vairākas citas projekta aktivitātes.

Pabeigts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izveidoto TV kanālu un tīmekļa vietni tavaklase.lv veidotās 7 lībiešu valodas stundas, kurām projekta ietvaros sagatavoti metodiskie norādījumi. 7 lībiešu valodas stundas pieejamas gan vietnē tavaklase.lv: https://www.tavaklase.lv/programma/libiesu-valoda-1-stunda/, gan arī LU Lībiešu institūta Youtube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UC1EyUxE3iNJjJajBEP0GENA.

7 lībiešu valodas stundu tīzeris pieejams šeit.

Izstrādāto videostundu metodoloģijas aprobācija tika veikta lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā “Mierlinkizt 2020”, kurā tika sagatavotas un novadītas 4 lībiešu valodas stundas bērniem vecumposmā no 6 līdz 11 gadiem.

Lībiešu valodas nodarbība lībiešu bērnu un jauniešu vasaras nometnē “Mierlinkizt 2020”

Balstoties uz pirmajiem izpētes datiem, sagatavots un publicēts populārzinātnisks raksts “Lībiešu valodas apguve – vai neiespējamā misija” ikgadējam izdevumam “Lībiešu gadagrāmata 2020” (Lībiešu gadagrāmata / Līvlizt āigastrōntõz. 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma. 2020, 21.–24. lpp.). Par jauno gadagrāmatu vairāk šeit.

Projekta rezultāti 3. ceturksnī (2020. gada augusts–oktobris)

Tika turpināta pētījumā iegūto datu apstrāde un analīze. Šajā projekta īstenošanas ceturksnī lielāks darbs tika veltīts, lai sagatavotos dalībai divās nozīmīgās starptautiskās konferencēs, kuras rīkoja Apdraudēto valodu fonds (konferences saīsinājums FEL24; Foundation for Endangered Languages, http://www.ogmios.org/index.php) un Eiropas Digitālo humanitāro zinātņu asociācijas organizācija “Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs” (konferences saīsinājums DHN2020; Digital Humanities in the Nordic countries, http://dig-hum-nord.eu/). Abas konferences notika tiešsaistē, ņemot vērā situāciju pasaulē.

Konferenci “Foundation for Endangered Languages Annual Conference: FEL24, Teaching and learning resources for endangered languages” 2020. gadā rīkoja Londonas Universitātes koledža (University College London), tā notika no 23. līdz 25. septembrim un tajā tika rīkoti 18 konferences paneļi, kas tika veltīti konkrētai konferences temata jomai. Konferencē piedalījos ar referātu “Can Christmas gifts ensure language acquisition? Experiences with teaching Livonian” (līdzautors Valts Ernštreits) 4. panelī “Teaching materials”. Konferences programma: https://www.ucl.ac.uk/hebrew-jewish/sites/hebrew-jewish/files/event-fel-conference-2020.pdf Konference tika arī ierasktīta videoformātā (konfereces Youtube kanāls https://www.youtube.com/channel/UC5IIJRvjO5eLUCnFbQwliBA/videos), un video no konferences 4. paneļa pieejams https://www.youtube.com/watch?v=k6E2LIfpwe4&t=1805s. Uz konferencē nolasītā referāta bāzes tiek gatavots arī zinātniskais raksts.

Konferenci “Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference: DHN2020” 2020. gadā rīkoja Latvijas nacionālā bibliotēka un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts un Mākslīgā intelekta laboratorija, tā notika no 20. līdz 23. oktobrim. Konferencē piedalījos ar referātu “Taking the Livonians into the Digital Space” (līdzautors Valts Ernštreits), ar kuru uzstājāmies konferences 4. plenārsesijā. Konferences programma: http://dig-hum-nord.eu/conferences/dhn2020/programme/, konferences tēžu krājums: DOI 10.5281/zenodo.4107117

No 17. līdz 19. augustam piedalījos Tartu Universitātes un LU Lībiešu institūta rīkotajā lībiešu pētnieku darba seminārā, kurā prezentēju projekta rezultātus, iegūstot vērtīgus ieteikumus darbam no TU zinātniekiem.

Tāpat arī sabiedrības informēšanas un iesaistes nodrošināšanai, kas ieplānota projektā kā regulāra aktivitāte, 10. oktobrī piedalījos Lībiešu kultūras dienu Ventspilī zinātniski pētniecisko lasījumu sesijā “Latvijas Universitātes Lībiešu institūta un draugu stāsti”.

Projekta rezultāti 4. ceturksnī (2020. gada novembris – 2021. gada janvāris)

Tika turpināta pētījumā iegūto datu apstrāde un analīze, sagatavojot situācijas aprakstu un uzsākot nākamajā darba uzdevumā plānoto EVPL pielāgošanu un modeļa izstrādi.

Šajā projekta īstenošanas ceturksnī ir sagatavotas un iesniegtas 2 zinātniskās publikācijas, kurās atspoguļoti izpētes rezultāti un secinājumi. Tāpat arī tiek gatavota vēl viena publikācija, kas tiks iesniegta publicēšanai nākamajā pārskata periodā.

Projekta rezultāti 5. ceturksnī (2021. gada februāris – 2021. gada aprīlis)

Tika turpināta pētījumā iegūto datu apstrāde un analīze, teorētiskās literatūras studijas, sagatavojot nākamajā darba uzdevumā plānoto EVPL pielāgošanu un modeļa izstrādi.

Šajā projekta īstenošanas ceturksnī ir sagatavotas un iesniegtas divas zinātniskās publikācijas, kurās atspoguļoti izpētes rezultāti un secinājumi: viens raksts “Can Christmas gifts ensure language acquisition? Experiences with teaching Livonian” (līdzautors Valts Ernštreits) Londonas Universitātes koledžas rīkotās konferences “Foundation for Endangered Languages Annual Conference: FEL24, Teaching and learning resources for endangered languages” (2020. gada 23. līdz 25. septembris); otrs zinātniskais raksts “The Effect of Covid-19 on Livonian Language Learning Opportunities” iesniegts rakstu krājumam “Multiethnica” (Upsalas Universitāte).

Tiek gatavoti pieteikumi divām starptautiskām zinātniskām konferencēm 2021. gadā. Tāpat arī veiktas aktivitātes pētniecisko rezultātu izmantošanai praktiskajā darbā.

Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu šeit.

Projekta rezultāti 6. ceturksnī (2021. gada maijs – 2021. gada jūlijs)

Šajā projekta īstenošanas ceturksnī intensīvi veikts pētnieciskais darbs aktivitātes 2.1. izpildei, kurā, balstoties uz iepriekšējā aktivitātē sagatavoto datu apkopojumu par lībiešu valodas uzturēšanas un apguves situāciju, tika veikta EVPL vadlīniju sastatīšana ar lībiešu valodas lietojuma jomām un apguves vajadzībām, kas turpinās visā aktivitātes īstenošanas laikā. Tāpat arī tiek regulāri turpināta secinājumu un ieteikumu aprobācija, konsultējoties un pārbaudot tos darbā ar valodas runātājiem, apguvējiem, pētniekiem.

Sagatavots un novadīts seminārs LU Lībiešu institūta un Tartu Universitātes rīkotajā III Lībiešu vasaras universitātē (norise no 30.07. līdz 08.08.2021) gan kā lektorei, vadot vienu no programmā iekļautajiem semināriem studentiem un pētniekiem par projekta aktualitātēm, gan diskusijās ar zinātniekiem aktualizējot secinājumus un turpmākos darbus.

Šajā periodā publicēts zinātniskais raksts “The effect of Covid-19 on Livonian language learning opportunities” Igaunijas Dzimtās valodas biedrības zinātnisko rakstu krājumā “The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society”, pieejams šeit.

Iesniegts un pieņemts pieteikums XIII Starptautiskajam baltistu kongresam, kas notiks 2021. gada 13.–16. oktobrī, un referātā plānots apskatīt lingvistiskās attieksmes, pārliecību un identitātes aspektus valodas noturībai un valodas lomu kopienas apziņā.

Tāpat arī iepriekš publicētais zinātniskais raksts “Taking the Livonians into the Digital Space” (līdzautors: Valts Ernštreits), kas sagatavots uz starptautiskajā konferencē “Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference” nolasītā referāta bāzes, iekļauts Scopus datubāzē, pieejams šeit.