Lībiešu institūts / Projekti / Pētnieciskie projekti

Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts
“Lībiešu valoda”
Nr. VPP-IZM-2018/2-0002
(2019–2021)

Apakšprojekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu lībiešu valodas pētniecības un apguves instrumentu kopu – lībiešu valodas leksikas, morfoloģijas datubāzes un mūsdienu lībiešu valodas korpusu –, kuras mērķauditorija ir Baltijas jūras somu un baltu valodu pētnieki, studenti, citu ar lībiešu mantojumu saskarē esošu jomu pētnieki, kā arī sabiedrība un lībiešu kopiena. Apakšprojekta ietvaros iecerēts apvienot galvenos mūsdienu lībiešu valodas avotus vienotā elektroniskā formātā, ar elektronisku rīku palīdzību nodrošinot to indeksāciju, vārdformu vākšanu un analīzi, leksikas datu papildināšanu u. c.

Otrs apakšprojekta uzdevums ir, balstoties uz datubāžu un korpusa datiem, sagatavot lībiešu valodas rokasgrāmatu, kuras mērķis ir nodrošināt koncentrētu un visaptverošu pamata informāciju par lībiešu valodas gramatiku. Rokasgrāmata būs izmantojama gan pētniecības, gan lībiešu valodas apguves materiālu sagatavošanas nolūkā.

Sasniegtie rezultāti

Grāmatas

Ernštreits, Valts; Pajusalu, Karl, eds. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 9 (2). Special issue – Livonian Studies III. Tartu: University of Tartu Press. 10.12697/issn1736-8987. 2018, 280 lpp.

Blumberga, Gundega; Blumberga, Renāte; Ernštreits, Valts; Damberga, Baiba. Lībieši. Rīga: biedrība Līvõ kultūr sidām, LU Lībiešu institūts, 2019.

Zinātnisko darbsemināru, konferenču un semināru organizēšana

Ernštreits, Valts.Livonica 2019. Lībiešu valoda, vēsture un kultūra”. Rīga: LU Lībiešu institūts. 26.–27.08.2019.

Seminar “Livonian Culture Day” within the framework of the traditional Livonian festival. Discussions about the developments in the modern Livonian cultural space – language, literature, art and music. The Minister of Culture of the Republic of Estonia, Tõnis Lukas, also visited the seminar and gave letters of appreciation from the Ministry to the researchers working on the VPP project – Renāte Blumberga, Valts Ernštreits and Gunta Kļava. Researchers of the UL Livonian Institute, Mazirbe, 02.08.2019.

Dalība zinātniskajās konferencēs, darbssemināros, semināros un diskusijās

Balodis, Uldis. “Exploring Lutsi isoglosses and subdialect divisions“. XIII Starptautiskajā baltistu kongress = XIII Tarptautinis baltistų kongresas. Rīga, Latvija (Zoom). Kongresa programmu var apskatīt šeit un konferenču tēzes var apskatīt šeit. 13.–15.10.2021.

Dailidėnaitė, Milda. “Functions and further developments of Livonian and Latvian indirect imperatives”.XIII Starptautiskajā baltistu kongress = XIII Tarptautinis baltistų kongresas. Rīga, Latvija (Zoom). Kongresa programmu var apskatīt šeit un konferenču tēzes var apskatīt šeit. (13.–15.10.2021.)

Dailidėnaitė, Milda. Izaicinājumi lībiešu valodas mācīšanā, balstoties uz jusīva piemēriem. 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Gramatika un valodas apguve” (tiešsaistē).18.03.2021. 

Dailidenaite, Milda. Izaicinājumi lībiešu valodas mācīšanā, balstoties uz jusīva piemēriem56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un valodas apguve”. (2020. gads 19.–20. marts) Referātu tēzes. 10.–11.lpp.

Balodis, Uldis. Lībiešu valodas mācīšana: apsvērumi pedagoģisku materiālu izveidēAkadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference: Valoda sabiedrībā. 21.02.2020.

Dailidenaite, Milda. Trešās personas pavēles lībiešu un latviešu valodāAkadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference: Valoda sabiedrībā. 21.02.2020.

Ernštreits, Valts. Elektroniskie resursi lībiešu valodaiLU 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcija “Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā. 05.03.2020.

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Lībiešu valoda lībiešu vēsturiskajā teritorijā: problēmas un iespējas. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference: Valoda sabiedrībā. 21.02.2020.

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute. Rudens seminārs „Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses“. Tallina: Eesti Keele Instituut. 12.11.2020.

Ernštreits, Valts. Electronical resources for Livonian. Darbseminārs „The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. Proceedings. 184.–192.lpp. Tartu: Association for Computational Linguistics. 7.–8.01.2019.

Ernštreits, Valts. Lexical tools for low-resource languages: A Livonian case-study. Konference „ELEX 2019: Smart Lexicography. Sintra: Koimbras Universitāte, Ļubļanas Universitāte. 161.–176.lpp. 11.10.2019.

Ernštreits, Valts. Lexical Tools for Low-Resource Languages: A Livonian Case-Study. Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1–3.10.2019, Sintra, Portugāle. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o.

Ernštreits, Valts. Lexical tools for low-resource languages: A Livonian case-study. In: 6th Biennial Conference on Electronic Lexicography in the 21st Century: Smart Lexicography, 1–3 October, 2019, Sintra: Proceedings Brno: Lexical Computing CZ s.r.o. 2019, 161–176. SCOPUS

Ernštreits, Valts. Electronical resources for Livonian. In: The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. Proceedings of the Workshop. Tartu: Association for Computational Linguistics, 2019, 184−192.lpp.

Balodis, Uldis. A Small Nation with a Big Vision: Bringing the Livonians into the Digital Space. UNICA rektoru seminārs „Role of Social Sciences and Humanities in Innovation”. Rīga: Latvijas Universitāte. 01.10.2019.

Blumberga, Renāte. Kārlim Staltem 150 – arhīvos atrastie manuskripti. Konference “Livonica 2019”. Rīga: LU Lībiešu institūts. 27.08.2019.

Balodis, Uldis; Kļava, Gunta. How many people speak Livonian? Konference “Livonica 2019. Rīga: LU Lībiešu institūts. 27.08.2019.

Dailidenaite, Milda. The Livonian jussive: corpus analysis. Konference “Livonica 2019. Rīga: LU Lībiešu institūts. 27.08.2019.

Dailidenaite, Milda. Commands in Baltic and South Finnic languages7. Starptautiskā Baltijas studentu konference “Tilti Baltijā”. Rīga: Latvijas universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. 12.11.2019.

 

Ernštreits, Valts. Kāpēc lībiešiem savs institūts? Semināru cikls „Pētījuma poētika”. Rīga: LU Literatūras, mākslas un folkloras institūts. 10.04.2019.

Ernštreits, Valts. Informācijas tehnoloģiju izmantošana lībiešu valodas dinamiskai normēšanai gramatikas tapšanas procesā. LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences LU HZF LBN Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija „Gramatika un valodas normēšana”. Rīga: Latvijas Universitāte. 14.02.2019.

Ernštreits, Valts. Electronical resources for Livonian. Darbseminārs „The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages”. Tartu: Association for Computational Linguistics. 7.–8.01.2019.

Ernštreits, Valts. Livonians in Vidzeme and Courland form the linguistic perspective. Konference „Livonica 2019”. Rīga: LU Lībiešu institūts. 27.08.2019.

Ernštreits, Valts. Lexical tools for low-resource languages: A Livonian case-study. Konference „ELEX 2019: Smart Lexicography”. Sintra: Koimbras Universitāte, Ļubļanas Universitāte. 11.10.2019.

Balodis, Uldis. A Small Nation with a Big Vision: Bringing the Livonians into the Digital Space. UNICA rektoru seminārs “Role of Social Sciences and Humanities in Innovation”. Rīga: Latvijas Universitāte. 30.09.–01.10.2019.

Ernštreits, Valts. Väike rahvas, suur visioon: liivlaste toomine digitaalsesse ajastusse = Small Nation, Big Vision: Bringing the Livonians into the Digital Age. KonferenceHõimupäevade konverents 2019”. Tallina: Tallinas Universitāte, Igauņu valodas institūts, nodibinājums Fenno-Ugria. 11.10.2019.

Ernštreits, Valts. Pametot Lībiešu krastu: pārmaiņas lībiešu kultūrā 20.gadsimtā. Konference „Kultūras trauma un tās dziedināšana”. Rīga: Latvijas Nacionālās bibliotēka. 21.09.2019.

Ernštreits, Valts. Lībieši un lībiskais mantojums Latvijā. Profesionālās kompetences pilnveides konference valsts profesionālās izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Kuldīga: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. 15.03.2019.

Ernštreits, Valts. Liivlased täna ja homme. Fenno-Ugria seminārs „Hõimuklubi”. Tallina: Igauņu valodas institūts. 27.02.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu institūta nultais gads. Seminārs „Lībiešu kultūras diena. Mazirbe: LU Lībiešu institūts. 02.08.2019.

Kļava, Gunta. Kad valoda ir dzīva? Seminārs „Lībiešu kultūras diena. Mazirbe: LU Lībiešu institūts. 02.08.2019.

Blumberga, Renāte. Lībiešu tautas nama stāsti. Seminārs “Lībiešu kultūras diena”. Mazirbe: LU Lībiešu institūts. 02.08.2019.

Ernštreits, Valts. Overcoming Challenges of the 21st Century: Livonian Case. Konference „Indigenous Languages, Endangered Cultures”. Budapešta: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 28.11.2019.

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Lībiskais latviskajā. IV Latvijas stāstnieku konference „Kaimiņu, nāburgu, sābru būšanu”. Rīga, 06.12.2019.

Kļava, Gunta. VPP projekta „LATVIEŠU VALODA” apakšprojekts „Lībiešu valoda”. Atklāšanas konference Valsts pētījumu programmas projekts “LATVIEŠU VALODA” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002). Rīga: Latvijas Universitāte. 7.03.2019.

Zinātniskie raksti, pētījumi, monogrāfijas

Balodis, Uldis. Non-modal phonation associated with stød vowels in Livonian. The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Erinumber / Special issue: “Livonian studies III”. (ESUKA – JEFUL), 9 (2), 2018, 165–187.lpp. DOI: 10.12697/jeful.2018.9.2.08

Blumberga, Renāte. Delights and distractions: descriptions and vocabulary in the 1927 and 1928 Livonian ethnographic expedition materials of Ferdinand LinnusThe Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Erinumber / Special issue: “Livonian studies III”. (ESUKA – JEFUL), 9 (2). 2018, 61–80.lpp. DOI: 10.12697/jeful.2018.9.2.03

Ernštreits, Valts; Pajusalu, Karl. Foreword = Eessõna = Eḑḑisõnā.The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Erinumber / Special issue: “Livonian studies III”. ESUKA – JEFUL), 9 (2), 2018, 3−8.lpp. DOI: 10.12697/jeful.2018.9.2.00

Ernštreits, Valts. Compound Formation Principles in Livonian.The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Erinumber / Special issue: “Livonian studies III”. (ESUKA – JEFUL), 9 (2), 2018, 257−277. SCOPUS

Ernštreits, Valts; Šuvcāne, Baiba. Chasing Livonian heritage on the Livonian CoastEesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 9 (2), 2018, 109−128.lpp. SCOPUS

 

Blumberga R. Kārlim Staltem – 150. Autobiogrāfija. Līvlizt āigastrōntõz 2020. = Lībiešu gadagrāmata 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma, 2020. 57.–66. lpp.

Blumberga R. Kā un kāpēc Kārlis Stalte tulkoja lugu bērniem. Līvlizt āigastrōntõz 2020. = Lībiešu gadagrāmata 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma, 67.–70. lpp.

Blumberga R. Bērnu lugas “Kad es būšu liela” tulkojums no lībiešu valodas. Līvlizt āigastrōntõz 2020. = Lībiešu gadagrāmata 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma, 2020. 71.–75. lpp.

Blumberga, Renāte. Kōrli Stalte liivikeelseid vaimulikke tõlkeid: leer ja matusedEmakeele Seltsi aastaraamat, 65. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2019, 9–22. http://dx.doi.org/10.3176/esa65.01

Referāti

 

Ernštreits, Valts. Latviešu un lībiešu valodas mijiedarbība. Lekcija. Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa. 02.03.2020.

Ernštreits, Valts. Lībiešu valodas elektronisko resursu izmantošana valodas un kultūras pētniecībā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija. 19.09.2019.

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Latviešu un lībiešu valodas mijiedarbība. Lekcija. Ventspils: Ventspils augstskola. 11.11.2019.

Zinātnes popularizēšanas pasākumi

LU Lībiešu institūts un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tālmācības projekts “Tavaklase.lv” – iepazīstināšana ar lībiešu valodu, 7 lībiešu valodas stundas. (2020. gada aprīlis–jūnijs)

Izstrādātas 7 lībiešu valodas stundu pilnās versijas un publicētas LU Lībiešu institūta YouTube kanālā. 7 lībiešu valodas stundu tīzeris pieejams šeit. (2020. gada augusts)
Valodas video nodarbības tika izmantotas lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā “Mierlinkizt 2020”, kuras laikā tika skatītas pirmās četras nodarbības un to saturs tika pārskatīts un praktizēts. (2020. gada augusts)

Līvõ kīel stuņḑ internets = Lībiešu valodas nodarbība tiešsaistē. YouTube. 21.02.2020.

K. Staltes 150. jubilejas gada atklāšana kopā ar Bērnu un jauniešu skolas “Mierlinkizt” un Līvu Savienību. Rīga: LU Lībiešu institūts. 27.01.2020.

Lībiešu bērnu un jauniešu nometnes dalībnieku “Mierlinkizt” tikšanās. Rīga: LU Lībiešu institūts. 25.01.2020.

Bērnu un jauniešu skolas “Mierlinkizt” tikšanās. Rīga: LU Lībiešu institūts.16.12.2019.

Ernštreits, Valts. Saeimas komisijā par lībiešu valodas nozīmīgumu. Livones.net. Rīga, 12.10.2019.

Valsts prezidenta Egila Levita iepazīstināšana ar lībiešu pētniecību un apakšprojekta īstenošanas gaitu. Rīga, 07.10.2019.

Lībiešu Alter ego. Zinātnieku nakts. Rīga: LU Dabas māja. 27.09.2019.

Saruna par lībiešiem: Tikšanās ar Rīgas Purvciema vidusskolas skolēniem. Rīga: Purvciema vidusskola. 25.09.2019.

Ekskursija ar Lībiešu bērnu un jauniešu nometnes “Mierlinkizt” dalībniekiem. 01.08.2019.

Četru stundu programma Lībiešu bērnu un jauniešu nometnē “Mierlinkizt”. Mazirbe: Lībiešu tautas nams. 26.07.2019.

Ernštreits, Valts. Lībieši un lībiskais mantojums Latvijā. Lekcija LVA rīkotajos kursos diasporas skolotājiem. 17.07.2019.

Kāp augstāk!”: Iepazīšanās ar lībiešu valodas pētniecības instrumentiem. Rīga: Lībiešu insittūts. 18.05.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu institūtā izstrādāto tehnoloģiju izmantošanu t. s. mazo valodu pētniecībai un attīstībai. LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena. Rīga. 17.05.2019.

Seminārs par “Lībiešu kultūrtelpas” tālāko virzību uz UNESCO Ventspilī un Kolkā. 07., 09., 14.03.2019.

Ernštreits, Valts. Nodarbība par lībiešiem un lībiešu valodu skolēniem Rūjienas vidusskolā. Rūjiena: Rūjienas vidusskola. 28.02.2019.

Jemākīel pǟva Ādaži Waldorf skūols = Dzimtās valodas diena. Ādaži: Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola. 26.02.2019.
Balodis, Uldis. Izzūdošo valodu pētniecība – no Amerikas pirmiedzīvotājiem līdz lībiešiem un Ludzas igauņiem. “Lībiešu kultūras diena”. Mazirbe: LU Lībiešu institūts. 02.08.2019.

Intervijas

Ernštreits Valts. Izdzīvotāji. Lībieši. Saruna ar līvu valodnieku un dzejnieku Valtu Ernštreitu. SestDiena.lv 12.06.2020.

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Lībiešu institūts cer: attālinātajām mācībām radīto saturu par lībiešu valodu izmantos arī nākotnē. LSM.LV. 21.04.2020.

Ernštreits, Valts. Gatavo pieteikumu lībiešu iekļaušanai UNESCO mantojuma sarakstā. 900 sekundes. 12.03.2020.

Ernštreits, Valts. Kultūršoks: “Ilgtermiņa nāves spriedums lībiešiem?” Kultūršoks. 01.11.2019.

Ernštreits, Valts. Valts Ernštreits: Valodniecība ir tā pati matemātka, tikai ar lielāku mainīgo skaitu. LR1: Monopols. 16.10.2019.

Balodis, Uldis. Valodnieku Uldi Balodi interesē izzūdošās valodas. Latvijā – Ludzas igauņu un lībiešu. LR1: Augstāk par zemi. 13.10.2019.

Ernštreits, Valts. Valts Ernštreits: Katram trešajam latvietim ir lībiešu saknes. Neatkarīgā Rīta Avīze. 30.08.2019.

Ernštreits, Valts. Viens svarīgs gads lībiešu dzīvē = Põliskeelte aasta – Üks tähtis aasta liivlaste elus. Sirp.ee. 09.08.2019.

Balodis, Uldis. Sēne ir lībiešu vārds. Sestdiena, 2–8. 02.08.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu kultūrtelpa mūsdienās – valodā, literatūrā, mākslā un mūzikā. LR1: Kultūras Rondo. 24.07.2019.

Ernštreits, Valts. Twenty Speakers, but Three Poets: Writing in Livonian. Deep Baltic. 15.07.2019.

Ernštreits, Valts. Lībietis – integrētais elements. Punctum. 07.05.2019.

Publikācijas

Valtam Ernštreitam piešķirta Radu tautu programmas padomes balva “Ilmapuu”. Livones.net, 29.05.2020.

Drosmīgais lībiskuma glābšanas darbs turpinās! Livones.net, 01.06.2020.

Iespēja iepazīt lībiešu valodu un kultūru TV projektā Tavaklase.lv. Livones.net, 17.04.2020.

Putni ir pamodināti. Tšītšōr! Livones.net, 23.03.2020.

Sarunu grāmatā “Runādamies” – arī par lībiešiem. Livones.net, 04.03.2020.

Valsts atbalsts lībiešu kultūras projektiem. Livones.net, 02.03.2020.

Sācies Kārļa Staltes 150. jubilejas gads. Livones.net, 16.01.2020.

Blumberga, Renāte. 100 gadu kopš lībiešu nacionālās modināšanas – Lauri Ketunena pirmā ekspedīcijaLivones.net, 03.06.2020.

Blumberga, Gundega. Nedrīkst aizmirst tos, kas kļuva par mumsLivones.net, 29.05.2020.

Ernštreits, Valts. Lībieši! Ķeramies pie darba, lai kopīgi pastāvētu pāri laikiem! Livones.net, 14.04.2020.

Blumberga, Gundega. Svarīgākie notikumi no 2011. līdz 2019. gadam. Livones.net, 04.03.2020.

Blumberga, Gundega. Lībiešu valodas nedēļa aizvadīta. Livones.net, 24.02.2020.

Blumberga, Gundega. Piektdienās lībieši un lībiešu valoda. Livones.net, 28.04.2020.

Lībiešu institūtā notiks Latvijas stāstnieku konference. Livones.net, 05.12.2019.

Saeimas komisijā par lībiešu kultūras un valodas saglabāšanu. Livones.net, 12.11.2019.

Blumberga, Gundega. Lībiešu sabiedriskās organizācijas saskaņo ieceresLivones.net, 22.10.2019.

Lībiešu kalendārs 2020. gadam. Livones.net, 18.10.2019.

“Mierlinkizt” rudens un ziemas tikšanās. Livones.net, 18.10.2019.

VI Starptautiskā konference “Livonica. Lībiešu valoda, vēsture kultūra”. Livones.net, 22.08.2019.

Ernštreits, Valts. Viens svarīgs gads lībiešu dzīvē. Livones.net, 13.08.2019.

LU Lībiešu institūts viesojas pie kolēģiem Ziemeļvalstīs. Livones.net, 27.07.2019.

Par izdevumu “Lībiešu tautas dziesmas”. Livones.net, 17.07.2019.

Lībietis – integrētais elements. Livones.net, 22.06.2019.

“Trilium” – filoloģisks brīnums. Livones.net, 19.05.2019.

9. aprīlī Raiņa un Aspazijas mājā dzirdēsim lībiešu dzejniekus. Livones.net, 03.04.2019.

LALIGABAS speciālbalva krājumam “Trilium/Trillium”. Livones.net, 25.03.2019.

Lielbritānijā iznāk Valta Ernštreita dzejas krājums lībiešu valodā. Livones.net, 22.03.2019.

Jauni pētījumi par lībiešiem. Livones.net, 04.03.2019.

8. martā atcerēsimies Pēteri Dambergu. Livones.net, 20.02.2019.

Citi

Arī lībieši vēlas iekļūt UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. LA.LV 25.02.2020.

Lībiešu sabiedriskās organizācijas nominē Lībiešu kultūrtelpu UNESCO sarakstam. Diena.lv. 25.02.2020.

Dzimtās valodas diena šogad būs veltīta lībiešu mēlei. LA.LV. 04.02.2020.

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā aicina sargāt un apgūt lībiešu valodu. LVportals.lv. 03.02.2020.

Ernštreits, Valts. Lībiešu tradicionālā kultūra Latvijas kultūras kanonā. 23.10.2019.

Kvjatkovska, Monta. Rīgas svētkos – lībiešu dziesmu svētki. 14.08.2019.

Pilna Latvijas asinsaina. Kultūras diena. 01.07.2019.