Lībiešu institūts / Pētniecība / PostDoc

Pēcdoktorantūras atbalsta projekts

Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527

(2020–2022)

Projekta mērķis ir, balstoties uz Latvijas otrās pamatvalodas un vienlaikus arī Eiropas apdraudētākās valodas – lībiešu valodas – situāciju un vajadzībām, kā arī citu apdraudēto valodu pieredzi, pielāgot Eiropas Padomes Eiropas valodu prasmes līmeņu vadlīnijas izzūdošo valodu prasmes noteikšanai un apguvei, sekojoši pārbaudīt to darbību praksē, izveidojot empīriskus ieteikumus tālāku sistemātisku lībiešu apguves instrumentu veidošanai, un piedāvāt projekta rezultātā tapušo un praksē aprobēto vadlīniju interpretāciju brīvai tālākai izmantošanai un attīstīšanai izzūdošo valodu kopienām un to saglabāšanā iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu efektīvāku mazo valodu pārvaldību un ilgtspēju. Eiropas valodu prasmes līmeņi Eiropā un citur tiek izmantoti valodas prasmes noteikšanai un mūsdienās ir arī pamats secīgai un sistemātiskai valodu apguvei.

Projekta ietvaros tiek apzināta situācija lībiešu valodas apguvē un uzturēšanā, kā arī citu izzūdošo valodu pieredze, kā arī izstrādātas publiski pieejamas izzūdošajām valodām pielāgotas Eiropas valodu prasmes līmeņu vadlīnijas, kas izmantojamas šādu valodu efektīvu apguves sistēmu veidošanā un ilgtspējas nodrošināšanā.

Projekta rezultāti var būtiski palīdzēt mazo un izzūdošo valodu daudzveidības saglabāšanā pasaulē, uzlabot šī darba efektivitāti un prestižu, kas ir īpaši nozīmīgi mazo resursu valodām, tāpat novērst izzūdošo valodu runātāju lingvistisko diskrimināciju.

Projekta vadītāja: LU Lībiešu institūta pētniece, Dr. philol. Gunta Kļava, gunta.klava@lu.lv

Projekta rezultāti 

Projektā plānotas piecas aktivitātes:

  1. Lībiešu valodas apguves un uzturēšanas situācijas apzināšana.
  2. EVPL vadlīniju pielāgošana lībiešu valodas saglabāšanas un apguves vajadzībām.
  3. Citu Eiropas apdraudēto valodu pieredzes apkopošana lībiešu valodai pielāgoto EVPL vadlīniju modeļa kontekstā un EVPL vadlīniju pielāgošanas principu izstrāde apdraudētajām valodām.
  4. Lībiešu valodai pielāgotajās EVPL vadlīnijās balstītu ieteikumu sagatavošana lībiešu valodas apguves instrumentu veidošanai un ieteikumu sagatavošanās laikā radušos korekciju ieviešana EVPL vadlīniju piemērošanas principos apdraudētajām valodām.
  5. Projekta rezultātu sagatavošana brīvpieejas lietošanai.

Projektā top lībiešu valodas situācijas pārskats, lībiešu valodas apguvei pielāgotas EVPL vadlīnijas, sadarbībā ar citu izzūdošo valodu pētniecības iestādēm un organizācijām Eiropā izstrādāts principu modelis EVPL vadlīniju pielāgošanai apdraudētajām valodām, ietverot ieteikumus zinātniski pamatotas lībiešu valodas apguves sistēmas un jaunu valodas apguves instrumentu veidošanai. Ar projekta rezultātiem būs iespējams iepazīties gan populārzinātniskās publikācijās un dažādos projekta tematikai veltītos publiskos pasākumos (16), gan tīklošanās semināros (2), gan arī zinātniskās konferencēs un semināros (5) un zinātniskajos rakstos (3). Projekta rezultāti tiks publicēti šajā mājaslapā brīvai lietošanai un tālākai attīstīšanai.