Lībiešu institūts / Pētniecība / PostDoc

Pēcdoktorantūras atbalsta projekts

Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527

(2020–2022)

Projekta mērķis ir, balstoties uz Latvijas otrās pamatvalodas un vienlaikus arī Eiropas apdraudētākās valodas – lībiešu valodas – situāciju un vajadzībām, kā arī citu apdraudēto valodu pieredzi, pielāgot Eiropas Padomes Eiropas valodu prasmes līmeņu vadlīnijas izzūdošo valodu prasmes noteikšanai un apguvei, sekojoši pārbaudīt to darbību praksē, izveidojot empīriskus ieteikumus tālāku sistemātisku lībiešu apguves instrumentu veidošanai, un piedāvāt projekta rezultātā tapušo un praksē aprobēto vadlīniju interpretāciju brīvai tālākai izmantošanai un attīstīšanai izzūdošo valodu kopienām un to saglabāšanā iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu efektīvāku mazo valodu pārvaldību un ilgtspēju. Eiropas valodu prasmes līmeņi Eiropā un citur tiek izmantoti valodas prasmes noteikšanai un mūsdienās ir arī pamats secīgai un sistemātiskai valodu apguvei.

Projekta ietvaros tiek apzināta situācija lībiešu valodas apguvē un uzturēšanā, kā arī citu izzūdošo valodu pieredze, kā arī izstrādātas publiski pieejamas izzūdošajām valodām pielāgotas Eiropas valodu prasmes līmeņu vadlīnijas, kas izmantojamas šādu valodu efektīvu apguves sistēmu veidošanā un ilgtspējas nodrošināšanā.

Projekta rezultāti var būtiski palīdzēt mazo un izzūdošo valodu daudzveidības saglabāšanā pasaulē, uzlabot šī darba efektivitāti un prestižu, kas ir īpaši nozīmīgi mazo resursu valodām, tāpat novērst izzūdošo valodu runātāju lingvistisko diskrimināciju.

Projekta vadītāja: LU Lībiešu institūta pētniece, Dr. philol. Gunta Kļava, gunta.klava@lu.lv

Projektā plānotas piecas aktivitātes:

  1. Lībiešu valodas apguves un uzturēšanas situācijas apzināšana.
  2. EVPL vadlīniju pielāgošana lībiešu valodas saglabāšanas un apguves vajadzībām.
  3. Citu Eiropas apdraudēto valodu pieredzes apkopošana lībiešu valodai pielāgoto EVPL vadlīniju modeļa kontekstā un EVPL vadlīniju pielāgošanas principu izstrāde apdraudētajām valodām.
  4. Lībiešu valodai pielāgotajās EVPL vadlīnijās balstītu ieteikumu sagatavošana lībiešu valodas apguves instrumentu veidošanai un ieteikumu sagatavošanās laikā radušos korekciju ieviešana EVPL vadlīniju piemērošanas principos apdraudētajām valodām.
  5. Projekta rezultātu sagatavošana brīvpieejas lietošanai.

Projektā top lībiešu valodas situācijas pārskats, lībiešu valodas apguvei pielāgotas EVPL vadlīnijas, sadarbībā ar citu izzūdošo valodu pētniecības iestādēm un organizācijām Eiropā izstrādāts principu modelis EVPL vadlīniju pielāgošanai apdraudētajām valodām, ietverot ieteikumus zinātniski pamatotas lībiešu valodas apguves sistēmas un jaunu valodas apguves instrumentu veidošanai. Ar projekta rezultātiem būs iespējams iepazīties gan populārzinātniskās publikācijās un dažādos projekta tematikai veltītos publiskos pasākumos (16), gan tīklošanās semināros (2), gan arī zinātniskās konferencēs un semināros (5) un zinātniskajos rakstos (3). Projekta rezultāti tiks publicēti šajā mājaslapā brīvai lietošanai un tālākai attīstīšanai.

Projekta rezultāti 1. ceturksnī (2020. gada februāris–aprīlis)

Sākti nepieciešamie darbi pētījuma vajadzībām nepieciešamo izejas datu ieguvei un priekšizpēte, tostarp valodas situācijas, prasmes un apguves vajadzību noskaidrošanai izstrādāta un sākta anketēšana un intervēšana, kā arī iegūti pirmie rezultāti, tāpat veikta lībiešu valodas apguves situācijas un iespēju apzināšana. Atbilstoši šiem pasākumiem īstenotas arī vairākas citas projekta aktivitātes.

Atbilstoši pirmsizpētes rezultātiem sagatavoti metodiskie norādījumi lībiešu valodas stundu sagatavošanai Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā TV kanālā un tīmekļa vietnē tavaklase.lv, kā arī novadīta pirmā ievadstunda.

Sagatavots un nolasīts referāts par lībiešu valodas lomu valodas ainavā mūsdienās LU Latviešu valodas institūta rīkotajā akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atcerei veltītajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Valoda sabiedrībā”. Lībiešu valodas izmantošanai valodas ainavā publiskajā telpā ir liela loma tās simboliskās vērtības, identitātes būtiskas sastāvdaļas un arī prestiža apziņai kopienā un visā sabiedrībā kopumā; tas atklāj arī iespēju ietekmēt un veicināt valodas vitalitāti un varbūt pat valodas lietojumu.

Iesniegts pieteikums dalībai starptautiskā konferencē “Teaching and Learning Resources for Endangered Languages” kas norisināsies tiešsaistē, 2020. gada 23.-25. septembrī un kuru organizē University College London (UCL) Lielbritānijā.

Projekta rezultāti 2. ceturksnī (2020. gada maijs–jūlijs)

Tika turpināti darbi pētījuma vajadzībām nepieciešamo datu ieguvei un apstrādei, tostarp valodas situācijas, prasmes un apguves vajadzību noskaidrošanai tika turpināta intervēšana, tāpat veikta lībiešu valodas apguves situācijas un iespēju apzināšana. Atbilstoši šiem pasākumiem īstenotas arī vairākas citas projekta aktivitātes.

Pabeigts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izveidoto TV kanālu un tīmekļa vietni tavaklase.lv veidotās 7 lībiešu valodas stundas, kurām projekta ietvaros sagatavoti metodiskie norādījumi. 7 lībiešu valodas stundas pieejamas gan vietnē tavaklase.lv: https://www.tavaklase.lv/programma/libiesu-valoda-1-stunda/, gan arī LU Lībiešu institūta Youtube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UC1EyUxE3iNJjJajBEP0GENA.

7 lībiešu valodas stundu tīzeris pieejams šeit.

Izstrādāto videostundu metodoloģijas aprobācija tika veikta lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā “Mierlinkizt 2020”, kurā tika sagatavotas un novadītas 4 lībiešu valodas stundas bērniem vecumposmā no 6 līdz 11 gadiem.

Lībiešu valodas nodarbība lībiešu bērnu un jauniešu vasaras nometnē “Mierlinkizt 2020”

Balstoties uz pirmajiem izpētes datiem, sagatavots un publicēts populārzinātnisks raksts “Lībiešu valodas apguve – vai neiespējamā misija” ikgadējam izdevumam “Lībiešu gadagrāmata 2020” (Lībiešu gadagrāmata / Līvlizt āigastrōntõz. 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma. 2020, 21.–24. lpp.). Par jauno gadagrāmatu vairāk šeit.