LĪVÕD INSTITŪT / Tuņšlimi / Projektõd

Valsts Pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts

“LĪBIEŠU VALODA”

(2019–2021)

Apakšprojekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu lībiešu valodas pētniecības un apguves instrumentu kopu – lībiešu valodas leksikas, morfoloģijas datubāzes un mūsdienu lībiešu valodas korpusu –, kuras mērķauditorija ir Baltijas jūras somu un baltu valodu pētnieki, studenti, citu ar lībiešu mantojumu saskarē esošu jomu pētnieki, kā arī sabiedrība un lībiešu kopiena. Apakšprojekta ietvaros iecerēts apvienot galvenos mūsdienu lībiešu valodas avotus vienotā elektroniskā formātā, ar elektronisku rīku palīdzību nodrošinot to indeksāciju, vārdformu vākšanu un analīzi, leksikas datu papildināšanu u. c.

Otrs galvenais apakšprojekta uzdevums ir, balstoties uz datubāžu un korpusa datiem, sagatavot lībiešu valodas rokasgrāmatu, kuras mērķis ir nodrošināt koncentrētu un visaptverošu pamata informāciju par lībiešu valodas gramatiku. Rokasgrāmata būs izmantojama gan pētniecības, gan lībiešu valodas apguves materiālu sagatavošanas nolūkā.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts

“LĪBIEŠU VIETVĀRDU APZINĀŠANA, KARTĒŠANA UN OFICIĀLO VIETVĀRDU REĢISTRA IZVEIDE”

(2020–2022)

Projekta mērķis ir, izmantojot ārvalstu un Latvijas avotu krātuves, izveidot lībiešu vietvārdu datubāzi, veikt vietvārdu kartēšanu un izveidot normētu lībiešu vietvārdu reģistru lietojumam oficiālajā saziņā.

Kartētais vietvārdu brīvpieejas reģistrs būs pamats tālākai datubāžu klastera izveidei, caur ģeotelpisko informāciju pievienojot citu jomu datus: leksikas, tekstu, priekšmetu, folkloras, dzīvesstāstu u. c. kolekcijas, sniedzot jaunas zināšanas pētniekiem un paverot jaunas iespējas mazo kopienu pētniecībā kopumā. Projekta rezultāti papildinās Latvijas lingvistisko ainavu ar lībiešu mantojumu, piedāvājot attīstības iespējas pašvaldībām, uzņēmējiem un sabiedrībai. Projektam ir īpaša nozīme, pildot likumos noteiktās valsts saistības lībiešu valodas attīstībā, lietojumā un popularizēšanā.